BLOG

  Home Blog CU-TEP/TU-GET รู้จักข้อสอบ CU-TEP vs KEPT แตกต่างกันอย่างไร

รู้จักข้อสอบ CU-TEP vs KEPT แตกต่างกันอย่างไร

ข้อสอบ CU-TEP vs KEPT แตกต่างกันอย่างไร

สวัสดีน้องๆ ชาว InterPass ทุกคนที่เข้ามาอ่าน blog นี้แน่นอนว่าพี่ๆ แอดมินมีเรื่องน่าสนใจมาฝากน้องๆ ค่ะ สำหรับน้องๆ ที่สนใจคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ และ เภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น น้องๆ คงจะได้ยินเกี่ยวกับการใช้คะแนน KEPT ในการยื่นสมัครเรียนดังกล่าวใน TCAS รอบ 1 ซึ่งข้อสอบนี้มักจะมีการถูกเปรียบกับข้อสอบ CU-TEP ซึ่งสามารถนำไปใช้ยื่นได้ในหลายๆคณะในมหาลัยต่างๆ วันนี้พี่แอดมินเลยอยากจะขอมาแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลทั้ง 2 ข้อสอบนี้น้องๆ จะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าถ้าอยากเตรียมตัวสอบหรือติวคอร์ส CU-TEP ก็สอบได้ทั้ง CU-TEP และ KEPT ได้แล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยย!

ทำความรู้จักข้อสอบ CU-TEP และ KEPT

CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency คือ การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเหมาะสำหรับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาโดยการวัดทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน

 • ผลการสอบจะเก็บได้ 2 ปีนับจากวันสอบ
 • ผลคะแนนส่วนใหญ่สามารถยื่นเข้าแทบทุกคณะของทางจุฬาได้ในสายอินเตอร์
 • ผลคะแนนสามารถยื่นที่อื่นนอกจากจุฬาได้ด้วย เช่น แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รวมไปถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ของ ม.ธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ซึ่งคะแนนก็ต่างกันไปแต่ละที่
 • คะแนน CU-TEP สามารถใช้ยื่นต่อในปริญญาโทของจุฬาได้

KEPT ย่อจาก KhonKaen University English Proficiency Test คือ ข้อสอบวัดระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่วัดทักษะ การฟัง คำศัพท์ ไวยากรณ์ การสนทนา และการอ่าน เหมาะกับวัดความรู้ภาษาอังกฤษบุคคลทั่วไปและสามารถยื่นเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผลการสอบจะเก็บได้ 2 ปีนับจากวันสอบ
 • สำหรับคะแนน KEPT เป็นคะแนนที่สามารถใช้ยื่นศึกษาต่อได้เฉพาะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นบางคณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โครงการ MDX และ MD02, คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษ, คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการ DTX 
 • ข้อสอบ KEPT ยังแบ่งออกเป็น KEPT EXIT ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการยื่นจบการศึกษาอีกด้วย

วันและสถานที่สอบ CU-TEP และ KEPT

สำหรับการสอบ CU-TEP โดยปกติแล้วจะมีการจัดสอบขึ้นเดือนละ 1 – 2 ครั้ง และการสอบรอบ Speaking เดือนละครั้งและผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ 2 แบบคือ แบบกระดาษคำตอบและแบบระบบคอมพิวเตอร์ และปกติสถานที่สอบจะมีจัดอยู่ตามแต่ละภูมิภาคอยู่แล้ว ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้มีการยกเลิกการสอบไปในช่วงนี้แต่ให้น้องๆติดตามเว็บไซด์อย่างเป็นทางการเพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม

สำหรับการสอบ KEPT จะมีรอบสอบน้อยโดยปกติจะจัดปีละ 8 ครั้ง และสถานที่สอบมีจำกัดคือ สถาบันภาษา ภาษา อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น และรับผลสอบทางออนไลน์ และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทำให้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จึงอยากให้น้องๆติดตามข้อมูลอัพเดตได้จากเว็บไซด์โดยตรง

ค่าสอบและการสมัครสอบ CU-TEP และ KEPT

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ CU-TEP ที่ครอบคลุมทักษะ Listening, Reading, และ Writing  มีราคาทั้งสิ้น 900 บาท แต่หากผู้สมัครสอบจำเป็นต้องใช้คะแนน CU-TEP Speaking เพื่อนำไปยื่นเข้าบางคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่น BBA, EBA, JIPP, แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ราคา 2,900 บาท การสมัครสอบของ CU-TEP ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ข้างต้น ในหัวข้อ “ระบบลงทะเบียนออนไลน์” เมื่อข้อมูลที่กรอกได้รับการยืนยันแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินการสอบได้ตามรายละเอียดที่ทางผู้จัดสอบกำหนด

ค่าธรรมเนียมในการสอบ KEPT มีค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาท และหากต้องการใบแจ้งผลคะแนน จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 บาท วิธีการสมัครสอบ KEPT สามารถทำได้ทางออนไลน์เช่นกัน คือ ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ได้หลังจากกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายใน 24 ชั่วโมงหลังยืนยันการสมัคร และต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ไม่รับการชำระผ่าน ATM หรือออนไลน์ และเพื่อให้น้องๆ สะดวกในการสมัครสอบมากขึ้น

เจาะรายละเอียดการสอบ CU-TEP และ KEPT

 • CU-TEP สำหรับข้อสอบนี้จะมีคำถามทั้งหมด 120 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  • Listening Part มีทั้งหมด 30 ข้อ 30 นาที แบ่งออกได้อีก 3 ส่วนคือ บทสนทนาระหว่างคน 2 คน 15 ข้อ, บทสนทนาการพูดโต้ตอบกัน 3 บท บทละ3 ข้อ, บทการพูดคนเดียว 2 บท บทละ 3ข้อ
   • Remark: สำหรับ Part นี้จะได้ยินบทสนทนากันเพียงครั้งเดียว และ คำถามเพียงครั้งเดียวเช่นกัน เมื่อคำถามจบลงผู้สอบจะต้องตอบคำถามจากตัวเลือกทั้ง 4 ข้อที่ได้ยินไป
  • Reading Part มีทั้งหมด 60 ข้อ 70 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ Cloze reading เป็นบทความที่มีการเว้นช่อว่าง 15 ช่อง 15 ข้อ 15 คะแนน ผู้สอบต้องเลือกตอบให้ถูกตามเนื้อหาและไวยากรณ์, บทความสั้น บทความ 1 ย่อหน้ามักจะเป็นในรูปแบบจดหมาย ตอบแบบปรนัย 5 ข้อ, บทความยาว บทความประมาณ 1 หน้า A4 มี 4 บทความทั้งหมด 40 ข้อ
   • Remark: ด้วยจำนวน 60 ข้อ 70 นาที ทำให้มีเวลาในการทำแต่ละข้อน้อยจึงต้องฝึกการบริหารเวลาในการทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • Writing Part มีทั้งหมด 30 ข้อ 30 นาที เป็นข้อสอบ Error Identification ที่วัดทักษะด้านไวยากรณ์ของผู้สอบ โดยให้เราสังเกตว่าส่วนใดของประโยคมีการใช้ หลักไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง ซึ่งเราต้องมีความรู้เรื่อง grammar* และด้านโครงสร้างประโยค (sentence structure) เป็นอย่างดี เป็นแบบปรนัยเลือกจากตัวเลือก 1 2 3 4 เช่นกัน
  • Speaking (optional) ทั้งหมด 3 ข้อ มีเวลา 10-15 นาที พาร์ทการพูด จะเป็นการเลือกสอบแยกโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในห้องสอบจะได้ดูภาพและดูวีดีโอเพื่อตอบคำถาม

แต่ถ้าใครยังหวั่นๆว่า CU-TEP จะยากไหมน้า สามารถทดลองเรียนคอร์ส CU-TEP / TU-GET ของ InterPass ได้ที่นี่

 • สำหรับการสอบ KEPT จะมีทักษะเพิ่มเติมอยู่ 2 ทักษะจาก CU-TEP นั่นคือ พาร์ท Vocabulary และ Conversation ที่วัดเรื่อง Speaking เพิ่มเข้ามาอีกด้วย ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งหมด 100 ข้อ 100 คะแนน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยจะแบ่งได้ตามนี้
  • Listening 30 ข้อ
  • Vocabulary 12 ข้อ
  • Structure 21 ข้อ
  • Conversation 12 ข้อ
  • Reading 25 ข้อ

ส่วนระดับความยากของแต่ละพาร์ทของข้อสอบ KEPT บอกเลยว่าน้องๆ สามารถอิงได้จากข้อสอบ CU-TEP ได้ระดับหนึ่ง เพราะมีความคล้ายค่อนข้างสูง ซึ่งบอกเลยว่าหากน้องๆ มีการเตรียมสอบอยู่แล้วเพียงแค่มีการฝึกเพิ่มในเรื่องของ Vocabulary เพิ่มเข้ามาก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้เลย แถมในคอร์สเรียนของพี่ๆ InterPass ยังได้เรียนทั้ง CU-TEP และ TU-GET ไปอีกพร้อมกันด้วยเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆ

คอร์สเรียน CU-TEP/TU-GET เรียนง่ายๆได้ที่บ้าน ไม่อั้น 6 เดือน

เป็นไงกันบ้างน้องๆ พอได้ข้อมูลที่พี่ๆ บอกไปพอจะตัดสินใจได้ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแน่นอนว่าจะเลือกสอบหรือวางแผนในการสอบอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะถ้าน้องทำ CU-TEP ได้น้องๆ ก็แค่ต้องฝึกเพิ่มอีกนิดนึงก็จะสามารถสอบ KEPT ได้เช่นกัน สามารถดูคอร์ส CU-TEP และ TU-GET ได้ที่นี่

______________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน
Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
โทร. 089-9964256, 089-9923965

Requirement หมอโครงการ MDX/MD02 ทันตะ ม.ขอนแก่น BE – TU ประกาศ Admission Requirements

Date : Aug 31, 2021

You May Like