PACK ติดหมอรอบ 1 (จุฬา, รามา, มข., มช., มศว., มธ., วชิรพยาบาล)

฿58,300.00 ฿45,000.00
Expert Course 02-04

PACK ติดหมอรอบ 1 (จุฬา, รามา, มข., มช., มศว., มธ., วชิรพยาบาล)

ประกอบไปด้วย 9 คอร์ส ดังนี้

 • Pre Inter
 • IELTS All-in-one
 • Advanced IELTS All-in-one
 • BMAT Aptitude & Skills
 • BMAT Physics
 • BMAT Chemistry
 • BMAT Biology
 • BMAT Math
 • BMAT Writing

รูปแบบการเรียน คอร์ส PACK ติดหมอรอบ 1

Live Class S.E.L.F Online

฿45,000

(จากราคาเต็ม 58,300 บาท)

฿45,000

(จากราคาเต็ม 58,300 บาท)

สมัครเรียน สมัครเรียน  สมัครเรียน
 • S.E.L.F. = เรียน VDO ผ่านคอมพิวเตอร์ที่สถาบัน เลือกเวลาเรียนได้เอง (private)
 • Online = เรียน VDO ที่บ้านผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

1. การสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

ออกแบบการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือ ของ สามองค์กร ได้แก่ IELTS Australia, British Council และ Cambridge English Language Assessment  ถือเป็นการทดสอบที่ตรงตามมาตรฐานสากล

2. ทำไมต้องสอบ IELTS

IELTS ได้รับการยอมรับในฐานะการแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และ เขียน สำหรับ ศึกษาต่อ และ การโยกย้ายถิ่นฐาน

ในระบบ TCAS ของประเทศไทย

สามารถช่วยในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

ทั้งภาคไทย และ ภาค inter ในระดับปริญญาตรี

หรือ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศไทย

3. รูปแบบการสอบ IELTS

IETLS  สอบ ประมาณ  3 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4  ทักษะ

เริ่มจาก ทดสอบ การฟัง  การอ่าน การเขียน และ การพูด ตามลำดับ  และผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบที่แสดง คะแนนรวม และ คะแนนที่แยกเป็นแต่ละทักษะ โดยแต่ละทักษะ คะแนนเต็ม 9

แล้วนำมารวมกัน แล้วหาร 4 ก็จะได้เป็น คะแนน IELTS

การฟัง (Listening) 30 นาที , 40 ข้อ

ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเสียง 4 เนื้อเรื่อง (4 sections) ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนา และบทพูด รวมทั้งการออกเสียง ผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถาม และเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที

การอ่าน (Reading) 60 นาที, 40 ข้อ

มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถาม และต้องตอบให้ครบถ้วนตามคำสั่ง ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆ เรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง

การเขียน (Writing) 60 นาที, 2 tasks

Task 1 คือการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ

Task 2  คือ การเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ เป็นอย่างต่ำ

การพูด (Speaking) 11-14 นาที, 3 parts

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป ในชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง examiner จะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนที่สามส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

4. ควรเลือกสอบ IELTS ประเภทใด

ก่อนสมัครสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

คณะ/สถาบัน/องค์กร ที่จะส่งผลคะแนนให้นั้น

ต้องการให้สอบ IELTS ประเภทไหน

4.1 IELTS Academic
เพื่อการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
(ระดับปริญญาตรี/โท/เอก) ทั้งไทย และ ในต่างประเทศทั่วโลก หรือ เพื่อทำงานในองค์กรในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

4.2 IELTS General Training

ใช้เพื่อเข้าเรียนในระดับต่ำกว่าปริญญา
โยกย้ายถิ่นฐาน หรือ ทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

4.3 IELTS สำหรับ VISA  และการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร  มี 2  ประเภท

          1. IELTS for UKVI
สำหรับ การยื่นขอ VISA สหราชอาณาจักร เพื่อไปเรียน ไปทำงาน และ ใช้ชีวิตในสำราชอาณาจักร

รูปแบบการสอบ IELTS และ IELTS for UKVI แตกต่างอย่างไร
รูปแบบการสอบ ของ
IELTS (Academic/General Training) และ
IELTS for UKVI (Academic/General Training)

ไม่มีความแตกต่างกัน มีความเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และ ให้คะแนน

แต่ใบรายงานผลการสอบนั้นจะแตกต่างกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณได้เข้าสอบ IELTS ในสถานที่สอบซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรางมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร

           2. IELTS Life Skills

เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ต้องแสดงความสามารถ ทางทักษะการพูด และ การฟัง ในระดับ A1 หรือ  B1 ตาม กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยื่นขอ VISA สหราชอาณาจักร

IELTS LIfe Skills  มี 2 Levels:

IETLS Life Skills  A1
เพื่อขอ VISA สำหรับครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศักถาวร

IETLS Life Skills  B1
เพื่อสมัครขอ VISA พลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

5. รูปแบบการสอบ วันสอบ ค่าสมัครสอบ และ สถานที่สอบ

รูปแบบการสอบ มีให้เลือกว่า
อยากสอบ IELTS กับกระดาษ หรือ IELTS กับคอมพิวเตอร์

โดย ทั้งสองแบบ มี เวลา เนื้อหา ประเภทคำถาม การให้คะแนน รูปแบบของการสอบพูด (speaking) เหมือนกัน โดย การทดสอบทักษะ การพูด (speaking) ยังคงสอบกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจาก IELTS

สิ่งที่แตกต่างคือ

IELTS แบบกระดาษ

มีวันสอบสัปดาห์ละครั้ง

ทราบผลสอบภายใน 2 สัปดาห์

IELTS แบบคอมพิวเตอร์

มีวันสอบเกือบทุกวัน

ทราบผลสอบภายใน 5-7 วัน

ศูนย์สอบ มี  2 ที่คือ

British Council (www.britishcouncil.or.th/exam/ielts)

IDP ( www.ielts.idp.co.th)

ค่าสมัครสอบ
IELTS แบบกระดาษ:  6,900 บาท

IELTS แบบคอมพิวเตอร์ :  6,900 บาท (British Council),  7,500 บาท (IDP)

IELTS For UKVI:   9,009 บาท

IELTS Life Skills: 6,757 บาท

6. การเตรียมตัวสอบ IELTS

เตรียมสอบ IELTS กับ InterPass  ผ่าน Platform การเรียนที่เลือกได้ตามความต้องการบนอุปกรณ์ต่างๆ   หรือ เข้าร่วม คอร์สเรียนแบบ LIVE CLASS สอนสด หรือ เข้าร่วมติว แบบ เข้มข้น กับ Boot Camp, Simulation Test ก่อนสอบ และ สามารถ ปรึกษาการเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้ ทาง Line: @interpass, Facebook : interpassinstitute

——————————————————————————————————–

1. การสอบ BMAT

BMAT (Biomedical Admissions Test) คือการสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment

2. ทำไมต้องสอบ BMAT

ถ้าน้องๆ วางแผนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ใน คณะแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ ภาคไทย หรือ ภาค inter ใน มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ ในระบบ TCAS รอบ 1 น้องๆจำเป็นต้องมีผลคะแนน BMAT

*อัพเดต ข้อมูล มีนาคม 2562 จาก BMAT official website.

มหาวิทยาลัย คณะ คะแนน BMAT รอบที่รับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตร์ กันยายน หรือ ตุลาคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ กันยายน ของปีนั้นๆ เท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น MD02 (นักเรียนภาคอีสาน)
MDX (นักเรียนทั่วประเทศ)
กันยายน หรือ ตุลาคม
มหาวิทยาลัยมหิดล (หมอรามาฯ) แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
กันยายน หรือ ตุลาคม
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แพทยศาสตร์ กันยายน หรือ ตุลาคม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล กันยายน หรือ ตุลาคม
ม.ศรินครินทรวิโรฒ แพทย์ศาสตร์ (โครงการร่วม นอตติงแฮม) กันยายน หรือ ตุลาคม
มหาวิทยาลัยสุรนารี แพทยศาสตร์ กันยายน หรือ ตุลาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CICM แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
กันยายน หรือ ตุลาคม

3. รูปแบบการสอบ BMAT

BMAT  ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ตอน

ตอนที่ 1 ความถนัด และทักษะ (Aptitude & Skills) 60 นาที, 35 ข้อ (ข้อสอบปรนัย)

วัดความถนัด และ ทักษะ ในด้าน problem solving, understanding arguments, and data analysis and inference.

คะแนนเต็ม: 9

ตอนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge & Applications) 30 นาที, 27 ข้อ (ข้อสอบปรนัย)
วัดความรู้ และ การประยุกต์ใช้ 4 วิชา คือ ชีววิทยา(Biology), เคมี (Chemistry), ฟิสิกส์(Physics), คณิตศาสตร์(Mathematics)
เทียบความยากเท่ากับ วิชาเหล่านี้ ในม.4 ประเทศไทย

คะแนนเต็ม: 9

ตอนที่ 3 สอบเขียนบรรยาย (Writing Task) 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย เลือกเขียน 1 จาก 3 หัวข้อ)
ความสามารถในการเลือก, พัฒนา และ จัดระเบียบความคิดและสื่อสาร ในการเขียนให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ

เขียนภายใน 1 หน้ากระดาษ A4

คะแนนเต็ม: 5A (ตัวเลขบอก Content, ตัวอักษรบอก Written English)

4. รูปแบบการสอบ วันสอบ ค่าสมัครสอบ และ สถานที่สอบ

สำหรับ การจัดสอบในประเทศไทย
BMAT มีการจัดสอบอยู่ 2 รอบ (ที่สามารถใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในไทยได้)
รอบ เดือน กันยายน และ รอบ เดือน ตุลาคม

ทั้ง 2 รอบเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และ ให้คะแนน

ความต่างคือ วิธีการสมัคร และ ค่าสมัครสอบ

BMAT – กันยายน
ต้องลงทะเบียนสมัครด้วยตัวเอง เลือกศูนย์สอบ และชำระค่าลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.metritests.com (หลังจากเปิดหน้าเวปไซต์ขึ้นมาแล้ว กรุณาคลิ๊กที่ตัวเลือก Shop ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของหน้าเวปไซต์)

ค่าสมัคร ประมาน 9,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี)

BMAT – ตุลาคม
ลงทะเบียนสมัครโดยศูนย์สอบจะเป็นผู้ลงทะเบียนให้น้องๆ

น้องๆ จะต้องลงทะเบียนสอบ กับศูนย์สอบเท่านั้น (สถานศึกษาบางแห่ง เช่น โรงเรียน หรือวิทยาลัย อาจเป็นศูนย์สอบด้วยเช่นกัน) ทั้งนี้ ศูนย์สอบ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าสอบ

ค่าสมัครปกติ ประมาน 6,700 บาท  (ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ และ อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี)

ค่าสมัครล่าช้า ประมาน 8,500 บาท (ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ และ อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี)

ในประเทศไทย มี ศูนย์สอบ BMAT หลักๆดังนี้

 1. กรุงเทพฯ : British Council. Capwise และ CICM Thamasat University
 2. ขอนแก่น : Capwise
 3. เชียงใหม่ : Capwise

5. ควรเลือกสอบ BMAT รอบไหน

น้องๆต้องตรวจสอบข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ ที่ท่านเลือก ว่ารับผลคะแนนสอบ BMAT รอบใดบ้าง

เพราะ น้องๆเลือกสอบได้เพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น ต่อปี

6. การเตรียมตัวสอบ BMAT

เตรียมสอบ BMAT กับ InterPass  ผ่าน Platform การเรียนที่เลือกได้ตามความต้องการบนอุปกรณ์ต่างๆ   หรือ เข้าร่วม คอร์สเรียนแบบ LIVE CLASS สอนสด หรือ เข้าร่วมติว แบบ เข้มข้น กับ Boot Camp, Simulation Test ก่อนสอบ และ สามารถ ปรึกษาการเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้ ทาง Line: @interpass, Facebook : interpassinstitute

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line: @interpass

Course Features

 • Lectures 30 วัน
 • Students 240 ชม.
 • Quizzes 0
 • Duration อายุคอร์ส 2 ปี
 • Language Thai
 • Assessments Yes

ติดต่อทีมงานเพื่ือขอรหัสการจองได้ที่เบอร์ 089-996-4256 (รหัสการจอง 7 หลัก)
โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเรียนได้ 3 ช่องทาง

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

พิมพ์ใบโอนเงิน: คลิกที่นี่
จากนั้น กรอกรายละเอียดต่างๆ และนำใบโอนเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร
โดยสามารถเลือกชำระได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ใช้รหัสการจองเดียวกันกับการชำระผ่านธนาคาร เพียงเดิม 000 ด้านหน้า เช่น 000xxxxxxx เป็นต้น
แจ้งเคาน์เตอร์ 7-11 ว่าช่าระเงินเข้าบริษัทเอ็นคอนเส็ปท์ และแจ้งรหัสการชำระเงินจากที่ขอกับทีมงาน

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)
1. กด “จ่ายบิล”
2. ไปยัง “เลือกบิล”
3. ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
4. เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
5. เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
6. ใส่จํานวนเงิน
7. เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

ธ.กสิกรไทย (KBANK)
1. กด “จ่ายบิล”
2. เลือก “บิลอื่น”
3. ตรงแว่นขยาย : พิมพ์ค่าว่า เอ็นคอนเส็ปท์
4. เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
5. เลขที่อ้างถึง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
6. ใส่จำนวนเงิน
7. เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

เรียนที่ Interpass ส่งการบ้าน Writing และ Speaking ได้ที่

การบ้าน Writing พี่ติวเตอร์จะตรวจพร้อมให้คะแนน
ส่งได้เลยที่ Email
* ก่อนส่งการบ้าน Writing อย่าลืมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักเรียน ลงในกระดาษ
* โจทย์คำถามที่พี่ๆ ตรวจให้อยู่ในหนังสือเรียน และ Workbook ของคอร์สนั้นๆ

ฝึก Speaking ให้คล่องก่อนสอบ ด้วยการส่งคลิปเสียงมาที่ Line
(หรือ คลิกที่นี่ เพื่อแอดไลน์)

ครูพี่กิ๊บ
วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา • ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship) • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ติดต่อทีมงานเพื่ือขอรหัสการจองได้ที่เบอร์ 089-996-4256 (รหัสการจอง 7 หลัก)
โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเรียนได้ 3 ช่องทาง

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

พิมพ์ใบโอนเงิน: คลิกที่นี่
จากนั้น กรอกรายละเอียดต่างๆ และนำใบโอนเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร
โดยสามารถเลือกชำระได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ใช้รหัสการจองเดียวกันกับการชำระผ่านธนาคาร เพียงเดิม 000 ด้านหน้า เช่น 000xxxxxxx เป็นต้น
แจ้งเคาน์เตอร์ 7-11 ว่าช่าระเงินเข้าบริษัทเอ็นคอนเส็ปท์ และแจ้งรหัสการชำระเงินจากที่ขอกับทีมงาน

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)
1. กด “จ่ายบิล”
2. ไปยัง “เลือกบิล”
3. ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
4. เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
5. เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
6. ใส่จํานวนเงิน
7. เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

ธ.กสิกรไทย (KBANK)
1. กด “จ่ายบิล”
2. เลือก “บิลอื่น”
3. ตรงแว่นขยาย : พิมพ์ค่าว่า เอ็นคอนเส็ปท์
4. เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
5. เลขที่อ้างถึง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
6. ใส่จำนวนเงิน
7. เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

เรียนที่ Interpass ส่งการบ้าน Writing และ Speaking ได้ที่

การบ้าน Writing พี่ติวเตอร์จะตรวจพร้อมให้คะแนน
ส่งได้เลยที่ Email
* ก่อนส่งการบ้าน Writing อย่าลืมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักเรียน ลงในกระดาษ
* โจทย์คำถามที่พี่ๆ ตรวจให้อยู่ในหนังสือเรียน และ Workbook ของคอร์สนั้นๆ

ฝึก Speaking ให้คล่องก่อนสอบ ด้วยการส่งคลิปเสียงมาที่ Line
(หรือ คลิกที่นี่ เพื่อแอดไลน์)

฿58,300.00 ฿45,000.00

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar