BLOG

  Home Blog GED GED เข้าคณะไหนได้บ้าง : Part 4 รวมมหาวิทยาลัย ยื่นเข้าภาคไทย TCAS รอบ 3

GED เข้าคณะไหนได้บ้าง : Part 4 รวมมหาวิทยาลัย ยื่นเข้าภาคไทย TCAS รอบ 3

GED เข้าคณะไหนได้บ้าง Part4

GED เข้าคณะไหนได้บ้าง : Part 4 ยื่นเข้าคณะภาคไทย TCAS รอบ 3 ได้ไหม พี่ๆ Interpass ขอบอกว่า “ได้ค่ะ” เพราะแม้ GED จะเป็นการสอบเทียบวุฒิของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ (ภาคอินเตอร์) แต่พี่มีข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาไทยน้อง ๆ สามารถยื่นคะแนน GED ไปสมัครได้เช่นกันค่ะ

ดังนั้น พี่ๆ Interpass จึงรวบรวมและเจาะลึกคณะและมหาวิทยาลัยที่รับ TCAS รอบ 3 หรือรอบ “รับตรงร่วมกัน” มาฝากน้อง ๆ ซึ่ง TCAS รอบ 3 เป็นด่านที่พิสูจน์ความรู้ความสามารถของน้องๆ ทุกคน มาเตรียมตัวให้พร้อมกับ TCAS รอบ 3 ด้วยคะแนน GED ความฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม เป็นกำลังใจให้น้องๆ สอบเข้าคณะที่หวังและต้องการไว้ ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

สรุปรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับ GED รอบ3 ภาคไทย

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับ GED TCAS รอบ 3

 • หลักสูตรภาษาไทย
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                             
   • รับวุฒิ GED 5  คณะ
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                              
   • รับวุฒิ GED 11 คณะ
  • มหาวิทยาลัยมหิดล                                                       
   • รับวุฒิ GED 5 คณะ
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                       
   • รับวุฒิ GED 14 คณะ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • รับวุฒิ GED 4 คณะ
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                           
   • รับวุฒิ GED 16  คณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS รอบ3

เริ่มต้นด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ในการรับสมัคร โดยผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา ต้องมีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ (เดิม) ได้เท่านั้น ซึ่งมีรายชื่อ 5 คณะที่รับ GED TCAS รอบ 3 (แก้ไขภาพ ตามที่น้องงามระบุไว้)

สำหรับระเบียบการเพิ่มเติม ติดตามได้ที่เว็บไซต์ >> http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/tcas63_cu_admission1.pdf

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS รอบ3

ส่วนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการกำหนดเกณฑ์ในการใช้คะแนน GED แบบใหม่ สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถาบันการศึกษาอนุโลมให้ใช้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน แต่ถ้าผู้สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ต้องมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนอย่างน้อย 165 คะแนน โดยวุฒิเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ (เดิม) ได้เท่านั้น ซึ่งมีรายชื่อ 11 คณะที่รับ GED TCAS รอบ 3

สำหรับระเบียบการเพิ่มเติม คลิกได้ที่นี่ >>  https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2019/11/28/70b6da59-342e-4497-a11f-c859ca2a37a3/005R3_specialconditions_251162_v1.pdf

มหาวิทยาลัยมหิดล TCAS รอบ3

มาต่อกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีเกณฑ์ในการรับสมัคร โดยผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถาบันการศึกษาอนุโลมให้ใช้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน แต่ถ้าผู้สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ต้องมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนอย่างน้อย 165 คะแนน

หมายเหตุ :
มหาวิทยาลัยมหิดลในปี พ.ศ. 2563 สามารถใช้คะแนนอย่างน้อย 145 คะแนนได้
รายละเอียดคะแนนการรับในแต่ละปี อาจมีการเปลี่ยนแปลง

โดยวุฒิเทียบเท่าการจบมัธยมปลาย ม.6. หรือเทียบเท่า ซึ่งมีรายชื่อ 5 คณะที่รับ GED TCAS รอบ 3 ระเบียบการเพิ่มเติม ดังนี้ https://tcas.mahidol.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ TCAS รอบ3

มาดูที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กันบ้าง ที่นี่มีเกณฑ์ในการรับสมัคร โดยผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา ต้องมีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ (เดิม) ได้เท่านั้น ซึ่งมีรายชื่อ 14 คณะที่รับ GED TCAS รอบ 3

ระเบียบการเพิ่มเติม ดังนี้ https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2019/11/18/417d26ea-ec7a-48a6-8fc6-ca1caebc59fe/SWU_TCAS%203_181119.pdf

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS รอบ3

เช่นเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีเกณฑ์ในการรับสมัคร โดยผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา ต้องมีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ (เดิม) ได้เท่านั้น ซึ่งมีรายชื่อ 4 คณะที่รับ GED TCAS รอบ 3

ระเบียบการเพิ่มเติม ดังนี้ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2563_1_news1_901_2019_11_21-16-28-44_e8966.pdf

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS รอบ3

ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเกณฑ์ในการรับสมัคร โดยผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ (เดิม) ได้เท่านั้น  ซึ่งมีรายชื่อ 16 คณะ ที่รับ GED TCAS รอบ 3 ระเบียบการเพิ่มเติม ดังนี้ https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/27/TCAS3-Admission1-2563.pdf

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะต่าง ๆ ในรอบ TCAS รอบ 3 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละคณะ หรือหากน้อง ๆ ต้องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อินเตอร์ด้วยคะแนน GED 165 คะแนนขึ้นไป ก็สามารถสอบถามคอร์สเรียนหรือรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่พี่ ๆ Interpass ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษา หรือทางเว็บไซต์ https://interpass.in.th/course/ged/

#ติดTCASรอบ3ด้วยGED #GEDinterpass #GED_interpass #DEK63 #DEK64 #GEDจุฬา #GEDธรรมศาสตร์ #GEDมหิดล #GEDมศว. #GEDลาดกระบัง #GEDเกษตรศาสตร์

#tcas63 #tcas64 #GEDinterpass #GEDภาคอินเตอร์

_________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈
สอบถามคอร์สเรียนInbox : m.me/interpassinstitute
Tel:089-9964256, 089-9923965
Line: @InterPass

ความแตกต่างระหว่าง IELTS ธรรมดา (Standard) และ IELTS UKVI TCAS64 Requirement มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมคณะท็อปภาคอินเตอร์

Date : May 7, 2020

You May Like