BLOG

    Home Blog IELTS IELTS Listening เทคนิคขั้นเทพ ที่จะช่วยให้คุณได้คะแนนดีขึ้น

IELTS Listening เทคนิคขั้นเทพ ที่จะช่วยให้คุณได้คะแนนดีขึ้น

เพิ่มคะแนน IELTS Listening เทคนิคขั้นเทพ

ข้อสอบ IELTS พาร์ท Listening เป็นหนึ่งในพาร์ทข้อสอบ IELTS ที่จะต้องใช้ทักษะการฟัง เพื่อการจับประเด็นสำคัญของข้อมูลให้ถูกต้อง, ทำความเข้าใจความคิดเห็นและทัศนคติของผู้พูด, ตีความสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อ และวัดทักษะในการติดตามแนวคิดในบทสนทนาที่ดำเนินไป ซึ่งคะแนนในพาร์ทนี้คิดเป็น ¼ ของคะแนนทั้งหมด

ยิ่งไปกว่านั้น หากมีการเตรียมตัวที่ดี เราสามารถทำพาร์ทนี้ให้ได้คะแนนเต็มอีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้นได้ สำหรับข้อสอบ IELTS Listening ถือเป็นพาร์ทแรกในการทำข้อสอบ สามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 ส่วน โดยน้องๆ จะต้องฟังเรื่องราวทั้งหมด 4 เรื่อง ซึ่งการฟังก็จะยากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ดังนั้น จะต้องตั้งใจฟังให้ดี ไม่ให้พลาดเนื้อหาสำคัญ นอกจากนี้ หากมีเทคนิค IELTS Listening เจ๋งๆ ก็จะช่วยให้เราสามารถพิชิตคะแนนที่มากขึ้นได้ด้วย

ข้อสอบ IELTS Listening มีอะไรบ้าง

ข้อสอบ IELTS Listening มีอะไรบ้าง

ข้อสอบ IELTS เป็นการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุมการทดสอบทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สำหรับพาร์ท Listening มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน และเป็นพาร์ทแรกที่จะต้องสอบ โดยมีเวลาในการฟังให้ทั้งหมด 30 นาที และ 10 นาที สำหรับการเขียนคำตอบ ซึ่งภายในเวลา 30 นาทีจะต้องฟังทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้

  1. Section 1 เป็นบทสนทนาทั่วไประหว่างคน 2 คน หัวข้อสนทนาก็จะเป็นเรื่องทั่วไป ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เช่น บทสนทนาการสมัครงาน บทสนทนาที่ร้านอาหาร และบทสนทนาการส่งพัสดุ
  2. Section 2 เป็นบทพูด Monologue ซึ่งจะมีผู้พูดเพียงคนเดียว บรรยายเรื่องทั่วๆ ไป เช่น การบรรยายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น และข้อมูลสวนสาธารณะเปิดใหม่ เป็นต้น 
  3. Section 3 จะเป็นบทสนทนา โดยจะมีผู้พูดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สูงสุด 4 คน สำหรับหัวข้อใน Section นี้จะเป็นการพูดคุยในบริบทที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือการอบรม เช่น การทำรายงานในมหาวิทยาลัยระหว่างผู้สอนและนักศึกษา หรือ Feedback จากการเรียนในห้อง
  4. Section 4 จะเป็นบทพูดหนึ่งคน อธิบายหัวข้อที่มีความเป็นวิชาการ เช่น การบรรยายในชั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัย, ทฤษฎีจากนักสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสาเหตุที่ปลาวาฬ และปลาโลมาเกยตื้น เป็นต้น

โดยรูปแบบคำถามที่เจอในแต่ละ Section จะแตกต่างกันออกไป ส่วนมากแล้วจะเป็นการสุ่ม แต่รูปแบบคำถามที่ต้องเจอแน่ๆ คือ Multiple Choice Questions หรือ คำถามแบบปรนัย โดยจะมีตัวเลือก A B และ C ซึ่งผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ ก็จะเจอรูปแบบคำถามแบบอื่นๆ ด้วย เช่น Matching, Plan or Map, Diagram Labelling, Form Completion, Flow-Chart Completion และ Short Answer เป็นต้น

สอบ IELTS Listening ด้วยเทคนิคพิชิตคะแนน 7.0

IELTS Listening เทคนิคพิชิตคะแนน 7.0

สำหรับการสอบ IELTS Listening เป็นข้อสอบการฟังที่มีทั้งความยากง่ายปนกันไป สำหรับน้องๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน ได้ฟังภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆ ก็จะมีความคุ้นชินกับสำเนียง แต่การสนทนาปกติ กับการทำข้อสอบ Listening อาจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตรงที่การทำข้อสอบนอกจากจะต้องมีสมาธิกับการฟังแล้ว จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในสิ่งที่ได้ยินไปด้วย ว่าผู้พูดต้องการบอกอะไร หรือจุดประสงค์ในการพูดคืออะไร ซึ่งการทำข้อสอบ IELTS Listening เทคนิคเหล่านี้จะช่วยเพิ่มคะแนนให้ดีขึ้นได้ 

· ฝึกทำข้อสอบ IELTS Listening ให้ชินกับรูปแบบคำถามก่อนไปสอบจริง (Familiarize with the Different Question Types)

สำหรับข้อสอบ IELTS พาร์ท Listening จะมีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ จาก 4 ส่วน และในแต่ละส่วนจะมีรูปแบบคำถามที่แตกต่างกันออกไป เช่น Multiple Choice Questions, Matching, Plan or Map, Diagram Labelling, Form Completion, Flow-Chart Completion และ Short Answer เป็นต้น ซึ่งคำถามแต่ละรูปแบบก็มีจุดประสงค์ในการทดสอบทักษะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การฝึกทำข้อสอบ IELTS Listening ให้ชินกับรูปแบบของคำถาม ถือเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เข้าใจรูปแบบของคำถามแต่ละประเภทมากขึ้น และช่วยให้สามารถโฟกัสได้ถูกจุดเมื่อเจอรูปแบบคำถามที่เคยฝึกฝน และรู้ว่าควรตอบอย่างไร ถือเป็นเทคนิค IELTS Listening ที่ช่วยให้ได้คะแนนที่ดีมากขึ้นได้

คุ้นเคยกับสำเนียงในพาร์ท IELTS Listening

· ทำความคุ้นเคยกับสำเนียงที่หลากหลาย (Familiarize with a Range of Accents)

สำเนียงในพาร์ท Listening ของข้อสอบ IELTS เป็นสำเนียงภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งมีหลากหลายสำเนียง ไม่ว่าจะเป็นสำเนียง North America, Australia, New Zealand และ Britain เป็นต้น ซึ่งการออกเสียงอาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ดังนั้น การทำความคุ้นเคยกับสำเนียงที่หลากหลาย ถือเป็นเทคนิคทำข้อสอบ IELTS Listening ที่ทำให้คุ้นชินสำเนียงอื่นๆ และฟังได้เข้าใจทุกสำเนียงมากขึ้น 

· อ่านคำถามอย่างเร็วๆ ก่อนเริ่มฟัง (Quickly Read the Question Before Listening)

ข้อสอบแต่ละ Section ในพาร์ท Listening จะมีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งการอ่านคำถามก่อนการเริ่มฟัง ถือเป็นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Listening ที่ช่วยให้เข้าใจอย่างคร่าวๆ ว่าเรื่องที่ฟังเกี่ยวข้องกับอะไร และช่วยให้เข้าใจว่าโจทย์ถามอะไรบ้าง เวลาฟังจะได้เลือกโฟกัสเฉพาะเนื้อหาที่มีความสำคัญ แล้วนำมาตอบคำถามได้เลย เพราะข้อสอบ Listening นั้นสามารถฟังได้แค่รอบเดียวเท่านั้น ที่สำคัญจะต้องอ่านคำสั่งให้ดีว่าโจทย์ถามอะไร และมีกำหนดความสั้น-ยาวของคำตอบหรือไม่ เพื่อไม่ให้เสียคะแนนในส่วนนี้ไป

IELTS Listening เทคนิคหาคำบ่งชี้

· พยายามหาคำบ่งชี้ (Word Indicator)

ข้อสอบพาร์ท Listening เป็นข้อสอบที่วัดทักษะในการจับประเด็น และข้อมูลที่ถูกต้อง ขณะฟังจึงจำเป็นต้องฟังอย่างตั้งใจ เก็บรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำมาตอบคำถามให้ถูกต้อง ดังนั้น ขณะฟังการหาคำบ่งชี้ หรือ Word Indicator จะช่วยให้เราคาดการณ์ได้ว่าเขากำลังจะพูดถึงอะไร บางครั้งอาจเป็นใจความสำคัญที่เป็นคำตอบ ซึ่งส่วนใหญ่ Word Indicator มักจะเป็นคำเชื่อมที่ใช้ขึ้นต้น หรือลงท้ายประโยค เช่น Finally, Then, หรือ However เป็นต้น

· เขียนใจความสำคัญไว้ก่อน (Write down the Important Details) 

ข้อสอบ Listening IELTS เป็นข้อสอบที่จะเปิดให้ฟังเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้น ดังนั้น จะต้องมีสมาธิ และฟังอย่างตั้งใจ หากไม่มีสติในการทำข้อสอบ อาจทำให้พลาดส่วนที่สำคัญๆ ไปได้ เมื่อได้อ่านคำถามก่อนเริ่มฟังอย่างคร่าวๆ แล้ว ก็จะช่วยให้เราเลือกโฟกัสได้ว่าอะไรที่เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งการจดข้อมูลเป็นตัวช่วยป้องกันการลืมได้เป็นอย่างดี

IELTS Listening เทคนิคการตรวจคำตอบและการสะกดคำ

· ตรวจสอบคำตอบ และการสะกดคำให้ถูกต้อง (Check Your Answers and Spelling)

เมื่อทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมตรวจทานความถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ รวมถึง จำนวนคำตอบที่โจทย์กำหนดไว้ว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามคำสั่งหรือไม่ หากพลาดสะกดผิดไปอาจทำให้เสียคะแนนได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ

· อย่าปล่อยให้ช่องคำตอบว่าง (Don’t Leave the Answer Blank)

แม้ว่าจะไม่รู้คำตอบ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ช่องคำตอบว่าง เพราะการปล่อยให้ช่องคำตอบว่างจะทำให้ได้ศูนย์คะแนนในทันที ดังนั้น การเติมคำตอบจะมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนในข้อนั้นๆ หากไม่รู้คำตอบ อาจจะลองทบทวนคำถามอีกรอบ และคาดเดาด้วยหลักเหตุผล

เคล็ดลับฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อทำ IELTS Listeningให้ดีขึ้น

เคล็ดลับฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

การจะเก่งภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะทักษะใดๆ จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความชำนาญ ทักษะการฟังก็เช่นกัน ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝน ฟังเยอะๆ หรือจะดูหนังเป็นภาษาอังกฤษก็ช่วยเรื่องการฟังได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่กำลังจะสอบ IELTS Listening เทคนิคการฟังเหล่านี้ มีส่วนช่วยพัฒนาสกิลการฟังภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้  

· เริ่มต้นฟังจากเรื่องที่เข้าใจง่าย (Listen with Basics)

การเริ่มฟังภาษาอังกฤษจากเรื่องที่เข้าใจง่าย หรือเรื่องที่มีความใกล้ตัว จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น หากเริ่มต้นด้วยบทเรียนที่ยาก นอกจากจะฟังไม่ออกแล้ว ยังอาจทำให้รู้สึกท้อ จนทำให้บางคนไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษไปเลยดังนั้น การเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ ถือเป็นเคล็ดลับที่ดี และค่อยๆ ฟังและพัฒนาจนสามารถฟังเรื่องที่มีระดับความยากขึ้นได้ ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการฝึกทักษะการฟังที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้น

IELTS Listening เทคนิคการฟังภาษาอังกฤษทุกวัน

· ฟังภาษาอังกฤษทุกวัน (Listen Continuously)

คงไม่มีวิธีใดที่ช่วยให้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด โดยที่ไม่ฝึกฝนทุกวัน การที่จะได้คะแนนดีในการทำข้อสอบ IELTS Listening เทคนิคการฟังภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะการฟังภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวัน นอกจากจะช่วยให้คุ้นเคยกับสำเนียงภาษาอังกฤษ ช่วยให้เรียนรู้คำศัพท์ได้มากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะในการจับประเด็นให้เก่งขึ้นได้อีกด้วย 

· ฟังอย่างตั้งใจ (Listen Actively)

Listen Actively เรียกว่าเป็นการฟังอย่างตั้งใจ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการนำเสนอทั้งข้อมูล ทัศนคติ รวมถึง เข้าใจถึงอารมณ์ของผู้พูดด้วย ซึ่งการทำข้อสอบพาร์ท Listening ไม่ได้วัดเพียงทักษะการจับประเด็นข้อมูลที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้พูด รวมถึง การตีความจุดประสงค์ที่พูดด้วย ดังนั้น การฟังอย่างตั้งใจเป็นเคล็ดลับทำข้อสอบIELTS Listening เทคนิคดีๆ ที่น่านำไปใช้ ที่สำคัญการฟังอย่างตั้งใจจากแหล่งข้อมูลหรือเรื่องที่มีความหลากหลาย ช่วยให้เรียนรู้คำศัพท์ และสำเนียงที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยปรับปรุงการสะกดคำ และไวยากรณ์ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

· เลือกฟังในสิ่งที่ชอบ และสนุกไปกับมัน (Listen What You Enjoy)

การเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่เครียดเสมอไป การเลือกทำในสิ่งที่ชอบ และรู้สึกสนุกไปกับมันจะช่วยให้เราทำได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมากขึ้น การฟังภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ควรเลือกฟังเรื่องที่มีความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม การเมือง การลงทุน หรือเรื่องที่น้องๆ สนใจถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้ฟังภาษาอังกฤษได้ทุกวันเลยทีเดียว

ช่องทางการฝึก IELTS Listening เทคนิคที่จะช่วยให้ฟังเก่งขึ้น

ช่องทางการฝึก IELTS Listening เทคนิคที่จะช่วยให้ฟังเก่งขึ้น

การฝึกฝนการฟังเป็นประจำจะช่วยทำให้ทักษะการฟังนั้นดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก ซึ่งการฝึกฝนด้วยตัวเองวันละนิด มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟังให้ดีขึ้นได้ ยิ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความทันสมัยมากขึ้น ช่วยให้สามารถเข้าถึงสื่อช่องทางต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญยังมีตัวเลือกและช่องทางในการฝึกฝนที่หลากหลาย ดังนี้ 

· Podcasts

Podcasts เป็นคำใหม่ที่เกิดจากการรวมคำระหว่างคำว่า Ipod และ Broadcast ทำให้ได้คำว่า Podcasts ขึ้นมา ซึ่งมีความหมายว่าการออกอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง Podcasts เป็นแพลตฟอร์มที่จะมีการเผยแพร่ไฟล์เสียงที่ชวนคุยในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายรายการ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการฟังที่กำลังมาแรง เพียงแค่ค้นหาเรื่องที่สนใจ ก็สามารถฟังได้ทุกที่ และทุกเวลาแล้ว 

· YouTube

Youtube เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการฝึกทักษะการฟังที่หลายๆ คนคงคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จะมีการอัปโหลดคลิปวิดีโอลง Channel ของตัวเอง และรายการที่น่าสนใจมากมาย หากสนใจหรือชอบช่องไหนเป็นพิเศษ ก็สามารถกด Subscribe เพื่อติดตามไว้ได้ 

· Ted Talks

Ted Talks เป็นเวทีที่พูดในหัวข้อต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีหัวข้อในการพูดที่มีความหลากหลาย ซึ่งน้องๆ สามารถเปิดฟังเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้ ที่สำคัญบางหัวข้อที่พูดใน Ted Talks ยังเป็นหัวข้อที่ออกสอบในพาร์ท Writing และ Speaking อีกด้วย จึงถือเป็นการเพิ่มทักษะการฟัง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำข้อสอบพาร์ทอื่นๆ อีกด้วย 

· Amazon Kindle

Kindle เป็นอุปกรณ์สำหรับการอ่านหนังสือ (eReader) โดยเฉพาะ สำหรับใครที่ไม่มี ก็สามารถดาวน์โหลดแอป Kindle ในสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้ สำหรับ Amazon Kindle ก็เปรียบเสมือนหนังสือในโลกออนไลน์ ซึ่งมีหนังสือให้เลือกอ่านอยู่หลายเล่ม แต่บางเล่มอาจต้องเสียเงินซื้อเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันการฟังหนังสือด้วยเสียงที่ช่วยฝึกการฟังได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

· Audio Books

Audio Books เป็นหนังสือเสียง ซึ่งเป็นการนำหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ มาอ่าน และบันทึกในรูปแบบของเสียง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา แต่เราก็สามารถใช้เพื่อช่วยฝึกการฟังได้เช่นกัน 

การสอบ IELTS ในพาร์ท Listening จำเป็นที่จะต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสำเนียงภาษาอังกฤษ ที่สำคัญควรฟังจากหลายๆ แหล่งเพื่อให้คุ้นชินกับสำเนียงหรือเพิ่มคลังคำศัพท์ ที่สำคัญควรเริ่มฝึกฟังจากเรื่องที่เข้าใจง่ายก่อน เพื่อทำความเข้าใจคำศัพท์ใหม่ๆ ซึ่งการทำข้อสอบ IELTS Listening เทคนิคนั้นมีมากมาย ที่ช่วยให้คะแนนดีขึ้นได้ เช่น ฝึกฟังภาษาอังกฤษเป็นประจำ จดใจความสำคัญที่ได้ยินไว้ก่อน ตรวจสอบคำสะกดให้ถูกต้อง ที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้ช่องคำตอบว่าง เพียงเท่านี้ก็ช่วยเพิ่มคะแนนพาร์ท Listening ให้สูงขึ้นได้

7 เทคนิคเตรียมสอบแพทย์ BASCii – CU ประกาศ Admission Requirements

Date : Mar 4, 2022

You May Like