BLOG

  Home Blog IELTS การสอบ IELTS คืออะไร ทำไมใครๆ ก็สอบกัน

การสอบ IELTS คืออะไร ทำไมใครๆ ก็สอบกัน

การสอบ IELTS คืออะไร ทำไมใครๆ ก็สอบกัน

สำหรับน้องๆ คนใดที่มีแพลนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือต้องการเรียนภาคอินเตอร์ หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย จะต้องรู้จักข้อสอบ IELTS เป็นอย่างแน่นอน เพราะต้องใช้ยื่นประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อ แต่สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าข้อสอบ IELTS คืออะไร IELTS สอบอะไรบ้าง งั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS กันดีกว่า ลุยเลย!

IELTS คืออะไร?

IELTS คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร โดยผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษาและสถาบันชั้นนำในหลายๆประเทศทั่วทุกมุมโลก

ทำไมต้องสอบ IELTS ?

ทำไมต้องสอบ IELTS ?

IELTS เป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับในหลายๆ ประเทศ เพราะข้อสอบที่ได้มาตราฐานสากล ที่สำคัญยังเป็นข้อสอบที่ได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน สำหรับใครที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่ต้องการโยกย้ายถิ่นฐานจำเป็นต้องใช้ผลการสอบ IELTS เช่นกัน นอกจากนี้ข้อสอบ IELTS ยังสามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยทั้งภาคไทย และภาคอินเตอร์ในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทในประเทศไทยได้อีกด้วย

ประเภทข้อสอบ IELTS มีอะไรบ้าง

IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะรวมกันคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และผู้เข้าสอบจะได้ใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งข้อสอบ IELTS สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ

IELTS Academic 

IELTS Academic เป็นการทดสอบทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งแบบปกติและแบบ UKVI ซึ่งใช้เพื่อยื่นประกอบการเข้าศึกษาในปริญญาตรี ภาคอินเตอร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น แต่สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่เป็นหลักสูตรโครงการร่วมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักรต้องใช้คะแนน IELTS UKVI นอกจากนี้ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกก็ใช้ยื่นเพื่อประกอบเข้าศึกษาต่อได้เช่นกัน หรือใช้ยื่นเพื่อเข้าทำงานที่มีความเฉพาะทาง เช่น วิชาชีพแพทย์ พยาบาล ครู หรือทนายความ สำหรับ IELTS Academic จะทดสอบทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

IELTS General Training 

สำหรับการสอบ IELTS General Training นั้นมีการทดสอบครบทั้ง 4 ทักษะเหมือนกับข้อสอบ IELTS Academic โดยในพาร์ท Speaking และ Listening นั้นจะเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในพาร์ทของ Reading และ Writing ที่จะมีความง่ายกว่า IELTS Academic สำหรับผู้ที่วางแผนจะเข้าศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเข้าคอร์สอบรม รวมถึงทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง แต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักสามารถเลือกสอบแบบนี้ได้ 

IELTS Life Skills

การสอบ IELTS Life Skills เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะรูปแบบ IELTS UKVI เท่านั้น ซึ่งจะทดสอบเฉพาะทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยจะมีระดับ A1 และ B1 ถือเป็นรูปแบบการสอบที่ได้รับการยอมรับในสหราชอาณาจักร เพื่อขอวีซ่าบางประเภท และการย้านถิ่นฐาน ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 16-22 นาทีเท่านั้น สำหรับข้อสอบ IELTS Life Skills จะไม่มีคะแนน แต่จะบอกเพียงแค่ผ่านกับไม่ผ่านเท่านั้น

IELTS สอบอะไรบ้าง

IELTS สอบอะไรบ้าง

สำหรับข้อสอบ IELTS คือการวัดทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้านประกอบด้วยการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยรายละเอียดการสอบในแต่ละด้าน มีดังนี้

การฟัง (Listening) 30 นาที

การฟัง (Listening) 30 นาที

ประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ ในการทำ เนื้อหาจะประกอบด้วยการสนทนาและบทพูด รวมทั้งการออกเสียง ซึ่งผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD และจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้อ่านคำถามและเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้เขียนและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที

การอ่าน (Reading) 60 นาที

การอ่าน (Reading) 60 นาที

ประกอบด้วยเนื้อหาให้อ่าน 3 บทความและคำถามจำนวน 40 ข้อ ซึ่งเนื้อหาจะมาจากเรื่องทั่วไปในสังคม สำหรับ IELTS Academic จะเป็นบทความประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ส่วน IELTS General Training จะเป็นบทความที่สามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปจากนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยพาร์ทนี้เฉลี่ยแล้วมีเวลาในการทำข้อสอบข้อละประมาณ 1.50 นาที

การเขียน (Writing) 60 นาที

การเขียน (Writing) 60 นาที

ข้อสอบพาร์ท Writing จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง 

 • เรื่องแรก คือ การเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่เด่นๆ และต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ
 • เรื่องที่สอง เป็นการเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ การแสดงความคิดเห็น การหาทางออกของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ
การพูด (Speaking) 11 -14 นาที

การพูด (Speaking) 11 -14 นาที

ในส่วนของข้อสอบพาร์ท Speaking แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนแรก เป็นการพูดเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน 
 • ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้เลือก และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3 – 4 นาที
 • ส่วนที่สาม ถือเป็นส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันระหว่างผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบโดยหัวข้อจะเกี่ยวข้องกับส่วนที่สอง แต่จะพูดคุยถึงรายละเอียดที่ลึกมาขึ้นกว่าเดิม
คะแนนของข้อสอบ IELTS

คะแนนของข้อสอบ IELTS 

ระดับคะแนน IELTS จะแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งระดับที่ 1 คือผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย ส่วนระดับที่ 9 คือ ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา น้องๆ จะต้องสอบการฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมด โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดน้องสามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้

ศูนย์สอบ IELTS

ศูนย์สอบ IELTS 

ในประเทศไทยนั้นมีตัวแทนศูนย์สอบ IELTS อยู่ด้วยกัน 2 ที่ คือ British Council (ตัวแทนการจัดสอบจากสหราชอาณาจักร) IDP (ตัวแทนการจัดสอบจากประเทศออสเตรเลีย)

ค่าสมัครสอบ IELTS

 • การสอบ IELTS Regular ค่าธรรมเนียมราคา 7,100  บาท
 • การสอบ IELTS on Computer ค่าธรรมเนียมราคา 7,100 บาท (British Council),  7,500 บาท (IDP)
 • การสอบ IELTS for UKVI ค่าธรรมเนียมราคา 7,710 บาท
 • การสอบ IELTS Life Skills ค่าธรรมเนียมราคา 5,800 บาท

มาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงกับบ้างคะน้องๆ กับข้อมูลของการสอบ IELTS ที่พี่ๆนำมาบอกให้รู้กัน เรียกได้ว่าการสอบ IELTS นี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในเรื่องการเรียนต่อในภาคอินเตอร์หรือการเรียนต่อในต่างประเทศได้อย่างแน่นอน ซึ่งน้องๆ ที่จะสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ นานาชาติต้องมีคะแนนสอบ IELTS ไว้เพื่อง่ายต่อการสมัครเข้า ถ้าน้องๆ คนไหนที่อยากได้เทคนิคในการสอบ IELTS ที่ครบถ้วนและเข้มข้นลงลึกในทุกเนื้อหาเพื่อพิชิตคะแนนให้ได้ตามที่น้องๆ หวังไว้ บอกเลยว่าห้ามพลาดกับคอร์สที่พี่ๆ InterPass เตรียมไว้ให้น้องๆ แล้ว

เข้าไปดูได้ที่นี่เลย >>> https://interpass.in.th/course/ielts/

หลักสูตร IELTS ของ InterPass พัฒนามาตลอดการสอนกว่า 15 ปี ประกอบด้วยคอร์สเนื้อหา ตะลุยโจทย์ หนังสือคำศัพท์ และ คอร์สอัพสกิลอื่นๆ 

Expert for IELTS แพ็คเกจเตรียมสอบ 3 คอร์สที่จำเป็น อายุคอร์ส  1 ปี จัดเวลาได้เอง เรียน S.E.L.F. ได้ทุกที่ทุกเวลา มาพร้อม Service ฟรีสำหรับการฝึกฝนให้มั่นใจก่อนสอบจริง

 •  Pre-Inter 

เป็นคอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ที่จะมีเนื้อหาครบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นGrammar, Reading, Vocabulary, Listening และ Writing ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนเนื้อหาก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย

 • IELTS All-in-One

สำหรับคอร์ส IELTS All-in-One เป็นการเรียนที่เน้นเทคนิคการทำข้อสอบที่จะสอนครบทั้ง 4 ทักษะ เพื่อเตรียมตัวในการสอบให้ได้คะแนนตามเป้า

 • ตะลุยโจทย์ IELTS

คอร์สตะลุยโจทย์ IELTS ของทาง Interpass นั้นเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่อยากจะอัพคะแนนให้ได้ Band 7.0+ เพราะคอร์สนี้จะเน้นการตะลุยทำข้อสอบ โดยจะทำ Simulation Test มากกว่า 500 ข้อเลยทีเดียว

เรียนเนื้อหาครบพร้อมสอบ สามารถสมัครสอบ IELTS IDP ได้ทั้ง 2 รูปแบบ “Computer-based Test” และ “Paper-based Test” สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแจ้งข้อมูล
สามารถสอบ “Computer-based Test” ได้ที่ InterPass สยามสแควร์ ซ. 10 และ “Paper-based Test” ที่ Siamscape 

สำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS กับ InterPass ผ่าน Platform การเรียนออนไลน์ น้องๆ สามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการของน้องๆ เองผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้งคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือสมัครเข้าเรียน คอร์สสด นอกจากนี้ InterPass ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ติวสรุปเข้มข้น ด้วยติวโค้งสุดท้าย IELTS 4 รอบ/ปี การสอบเสมือนจริง Simulation Test เช็คคะแนนก่อนสอบสนใจสอบถามข้อมูลหรือวางแผนการเรียนไปพร้อมกับพี่ๆ ได้ทุกช่องทางทั้งที่ InterPass สาขาสยามสแควร์ ซ. 10 โทร: 089-9964256, 089 -9923965

สามารถดูรายละเอียดคอร์สเรียน IELTS เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ 

รับสมัคร – แพทย์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Interpass Oct1 banner

Date : Jun 18, 2021

You May Like