BLOG

  Home Blog Highlight มัดรวมไว้ให้แล้ว คะแนน BMAT ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง

มัดรวมไว้ให้แล้ว คะแนน BMAT ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง

คะแนน bmat ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง

เชื่อว่าน้องๆ หลายคนที่อยากสอบเข้าคณะแพทย์คงเคยได้ยินเรื่องข้อสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test กันมาบ้างแล้ว เพราะถือว่าเป็นข้อสอบเฉพาะทางอีกตัวที่สามารถใช้ในการสอบเข้าคณะที่เกี่ยวกับสาขาทางการแพทย์ได้ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยในไทยมักนำ BMAT มาใช้ประกอบการพิจารณาในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio ทั้งหลักสูตรภาคไทย และหลักสูตรอินเตอร์ สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่า BMAT ใช้ยื่นอะไรและที่ไหนได้บ้าง รวมไปถึงยื่นหมอต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง พี่ๆ รวมข้อมูลมาให้แล้ว

ยื่นคะแนน bmat คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

ในปัจจุบันมีการแบ่งหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ ออกเป็น 2 หลักสูตร คือ คณะแพทยศาสตร์ ภาคปกติ และคณะแพทยศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ซึ่ง BMAT ใช้ยื่นคณะแพทย์ได้ทั้งสองภาค ตามเงื่อนไข แต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์ ภาคอินเตอร์

คณะแพทยศาสตร์ ภาคอินเตอร์ เป็นการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษค่อนข้างดี จึงมีการกำหนดเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น BMAT, IELTS, TOEFL ฯลฯ ดังนั้นการเลือกเรียนแพทย์ หลักสูตรอินเตอร์ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะทางภาษาของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

 • คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

คุณสมบัติ

 • เกรดเฉลี่ย GPA ใน 2 ปีการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.50 
 • BMAT พาร์ท 1-2 ไม่ต่ำกว่า 4 และพาร์ทสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.5C
  • หรือบางปีอาจสามารถใช้ผลสอบอื่นแทน BMAT ได้ เช่น SAT ขั้นต่ำ 1,200 คะแนน  หรือ GED ทั้ง 4 วิชาอย่างน้อย 165 คะแนน  หรือ A Level เกรด A, A+ ในวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ควรติดตามประกาศในแต่ละปี
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • IELTS Overall อย่างน้อย 7.0 
  • CU-TEP ขั้นต่ำ 90 คะแนน
  • คะแนน TOEFL โดย Paper-based test ขั้นต่ำ 580 คะแนน Computer-based test) ขั้นต่ำ 240 คะแนน และ Internet-based test ขั้นต่ำ 94 คะแนน

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

คุณสมบัติ

 • คะแนนผลการเรียน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • GPAภาคการศึกษาล่าสุดและเกรดวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • A-Level ใน 3 วิชา ได้แก่ เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ต้องได้ไม่น้อยกว่า A
  • ผลสอบ IB ในวิชาชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6
 • IELTS ไม่น้อยกว่า 7.0 หรือ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
 • คะแนนผลการสอบ BMAT รวมทุกพาร์ทไม่น้อยกว่า 12.0 และในพาร์ทที่ 3 (Quality of Written English) จะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 3C
 • คณะแพทยศาสตร์  โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

คุณสมบัติ

 • GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00  หรือ ไม่น้อยกว่าเกรด B ในรายวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ หรือ มีผลสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ level ในวิชาชีววิทยา เคมี  และฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าเกรด B
 • คะแนนผลสอบ IELTS (Academic หรือ UKVI) ไม่น้อยกว่า 7.0 โดยในแต่ละพาร์ทจะต้องไม่ต่ำว่า 6.5 คะแนน
 • คะแนนผลสอบ BMAT ไม่กำหนดขั้นต่ำ

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM) 

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์จากโรงเรียน หรือผลการสอบแบบ Combined Science
 • IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน  หรือ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ TU-GET (Paper-based) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
 • คะแนนผลการสอบ BMAT ไม่กำหนดขั้นต่ำ

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะแพทย์ ภาคไทย

คณะแพทยศาสตร์ ภาคปกติ เปิดรับในระบบ TCAS รอบ 1-5 เป็นการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย อัตราค่าเทอมถูกกว่าภาคอินเตอร์ค่อนข้างมาก ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดรับสมัครเข้าเรียนรอบที่ 1 (Portfolio) โดยใช้ผลคะแนน BMAT มาประกอบการพิจารณา ดังนี้

 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติ

 • GPA วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.50 และ GPA ภาษาไทย และสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คุณสมบัติพิเศษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน BMAT ทั้ง 3 พาร์ท ไม่ต่ำกว่า 12.0 ในพาร์ทที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 4.5 และในพาร์ทที่ 3 (Quality of Written English) จะต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3C
  • คะแนน MCAT ทั้ง 4 พาร์ท ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • ความสามารถโดดเด่นพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ, ธุรกิจ, การเงิน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน
 • IELTS 6.0 หรือ TOEFL (iBT) 79

โดยสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • GPAX ขั้นต่ำ 3.00 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • คะแนนผลสอบ BMAT ไม่กำหนดขั้นต่ำ (คิดเป็น 20% จากทั้งหมด)

สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือดูประกาศปีก่อนหน้าได้ ที่นี่

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีนี้ 
 • IELTS 7.0 หรือ CU-TEP & Speaking Test ไม่น้อยกว่า 110 หรือ TOEFL (iBT) 100
 • สำหรับคะแนน BMAT หากอ้างอิงจากปี 2565 อาจใช้ยื่นเพื่อพิจารณาร่วมได้ภายหลัง 

สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (อ้างอิง 2565) 

คุณสมบัติ

 • เกรดเฉลี่ย GPA และเกรดวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50 
 • คะแนน BMAT  ขั้นต่ำรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 12.0 และในพาร์ทสุดท้าย (Quality of written English) จะต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ C
 • IELTS (Academic) ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือ TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 80

สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

คุณสมบัติ

 • GPA ชั้นมัธยมศึกษา 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องได้เกรดวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือไม่น้อยกว่าเกรด หรือ มีผลสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ level ใน 3 วิชา คือ ชีววิทยา เคมี  และ ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าเกรด B
 • BMAT ขั้นต่ำรวมกันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 12C หรือ AP 3 รายวิชา คือ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์
 • สำหรับผู้เรียนโรงเรียนไทย TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS (Overall) ไม่น้อยกว่า 6.5
 • สำหรับผู้เรียนโรงเรียนนานาชาติ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน หรือ IELTS (Overall) ไม่น้อยกว่า 7.0

สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 •  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับในโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเกณฑ์คะแนนทั้งหมด 3 ระดับ ระดับคะแนนที่แนะนำคือระดับคะแนนสูงสุด ดังนี้

 • คะแนนสอบ BMAT พาร์ท 1 และ 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 พาร์ท 3 ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า  5.0
  • CU-TEP 68 – 74
  • KEPT 62 – 70
  • TOEFL ITP 447 – 510
  • TOEFL (Computer based) 153 – 180
  • TOEFL iBT 53 – 64

สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 • คะแนนการสอบ BMAT
  • ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นคะแนน BMAT พร้อมส่งไปที่อีเมลล์ที่ทางวิทยาลัยแจ้ง
  • ผู้สมัครต้องยื่นผลคะแนน BMAT อีกครั้งหนึ่ง โดยการเข้าสอบใหม่ในรอบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คุณสมบัติ

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25 และ GPA ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.50
 • คะแนน BMAT รวม 3 พาร์ทไม่ต่ำกว่า 5 ไม่นับรวมคะแนนตัวอักษรพาร์ท 3
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ
  • IELTS 4.0
  • CU-TEP 35
  • TOEFL iBT 42
  • TOEFL ITP 460
  • TOEFL CBT 123

สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ยื่นคะแนน bmat คณะทันตแพทย์

คณะทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับอวัยวะภายในช่องปาก และฟัน รวมถึงการประเมินอาการ ศึกษาแนวทางการรักษาโรคที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ความผิดปกติภายในช่องปาก ในปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งภาคปกติ และหลักสูตรอินเตอร์ให้เลือกสมัครเข้าเรียนตามความสนใจ มีระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 6 ปีเหมือนคณะแพทยศาสตร์ และสามารถใช้ BMAT ยื่นเข้าได้หลากหลายที่เช่นเดียวกัน ดังนี้

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณสมบัติ

 • คะแนนผลการเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 
  • ผลสอบ IB ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
  • ผลสอบ A-Level ในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีเกรด A อย่างน้อย 1 ตัว และในวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B
 • ผลคะแนนสอบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนนสอบ BMAT ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
  • TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

 • โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติ 

 • GPAX และเกรดวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ มีผลการเรียนรายวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าเกรด B หรือ มีผลสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ level ใน 3 วิชา คือ ชีววิทยา เคมี  และ ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าเกรด B
 • ผลคะแนนสอบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนนสอบ BMAT ทั้ง 3 พาร์ท ไม่น้อยกว่า 12C 
  • มีคะแนนสอบ Advance Placement (AP) ใน 3 วิชา คือ เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สำหรับผู้ที่เรียนโรงเรียนไทย ให้ใช้คะแนน TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS (Overall) ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
  • สำหรับผู้ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ ให้ใช้คะแนน TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน หรือ IELTS (Overall) ไม่น้อยกว่า 7.0 คะแนน

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา CICM)

คุณสมบัติ 

 • เป็นผู้สำเร็จหรือใกล้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ หรือผลการสอบแบบ Combined Science 
 • คะแนนผลการสอบ BMAT ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ
  • IELTS (Academic หรือ UKVI) ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน  
  • TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
  • TU-GET (Paper-based) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TU-GET (Computer-based) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.75
 • BMAT ใน 2 พาร์ทแรกไม่ต่ำกว่า 5.5 
  • หรือผลคะแนน GCE A-Level วิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า B
 • IELTS (Academic) ไม่น้อยกว่า 7.0 คะแนน  หรือ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน หรือ CU-TEP & Speaking Test ไม่น้อยกว่า 100 

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณสมบัติ (อ้างอิงจากปีการศึกษาก่อน)

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.80
 • ผลสอบ BMAT พาร์ท 1 และ 2 รวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • TOEFL ITP 513-547
  • TOEFL CBT 183-210
  • TOEFL iBT 65-78
  • IELTS 5.5
  • CU-TEP 75-89
  • KEPT 71-89

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คุณสมบัติ 

 • คะแนนผลการเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • GPAX สองปีการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนนสอบ BMAT ในพาร์ท 1-2 ขั้นต่ำเฉลี่ย 4.0 และในพาร์ท 3 ขั้นต่ำ 2.5C 
  • คะแนนอื่นๆ ที่ใช้เทียบกันได้ ได้แก่ IB ในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 37 คะแนน คะแนนสอบ A-Level อย่างน้อย AAB  คะแนนสอบ AP ขั้นต่ำ 4 และ คะแนนสอบ SAT II อย่างน้อย 650 คะแนน 
 • TOEFL iBT ขั้นต่ำ 79 คะแนน หรือ IELTS (Academic) ขั้นต่ำ 6.5 หรือ CU-TEP ขั้นต่ำ 90 คะแนน หรือ KMITL ขั้นต่ำ 100 คะแนน

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คุณสมบัติ 

 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25 และ GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.5 และวิชาภาษาไทย สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.0 
 • ผลสอบ BMAT พาร์ท 1-2 ขั้นต่ำเฉลี่ย 4.5 และในพาร์ท 3 ขั้นต่ำ 2D 
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • IELTS 4.0
  • CU-TEP 35
  • CEFR B1
  • TOEFL ITP 460 หรือ TOEFL CBT 123 หรือ TOEFL iBT 42
  • TOEIC 550

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ยื่นคะแนน bmat คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

อีกคณะสายแพทย์ที่BMAT ใช้ยื่นเข้าได้ก็คือคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งการเรียนการสอนของคณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของยาทั้งหมด เริ่มตั้งแต่โครงสร้างของยา ส่วนผสม ผลข้างเคียงของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด 6 ปีด้วยกัน 

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรอินเตอร์ 

คุณสมบัติ

 • คะแนนผลการเรียน
  • GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50 GPA วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00 
  • ในกรณีที่ไม่มีเกรดในแต่ละวิชา ให้ใช้คะแนน BMAT พาร์ท 1-2 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.0 หรือสามารถใช้คะแนน SAT II ในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ซึ่งแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 300 คะแนน
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0
  • TOEFL ไม่น้อยกว่า 52 (IBT), 470 (PBT / ITP), 150 (CBT) 
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500
  •  KEPT ไม่น้อยกว่า 62
  • CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60
  • TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ยื่นคะแนน bmat คณะสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทย์

BMAT ใช้ยื่นคณะสัตวแพทย์ได้เช่นกัน โดยสำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะเรียนเหมือนแพทยศาสตร์ แต่จะเป็นการรักษาสัตว์นั่นเอง ซึ่งจะเรียนตั้งแต่การดูแลสัตว์หลายชนิด ทั้งสุนัข แมว ปลา ไก่ นก ฯลฯ จนไปถึงวิชาเจาะลึกลงไป เช่น อายุรศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ของสัตว์ 

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

สำหรับผู้ที่สนใจยื่นเข้าคณะนี้ (โครงการมหิดล-ววจ.)จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • GPAX และเกรดวิชาชีววิทยา และเคมี ไม่น้อยกว่า 3.50  หรือ มีผลการสอบ A-Level ไม่น้อยกว่า A ในรายวิชาชีววิทยา และเคมี หรือมีผลสอบ IB ในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 6 
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 5.0
  • TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 64 คะแนน
  • TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 600 คะแนน
  • TOEFL iTP  มากกว่าหรือเท่ากับ 510 คะแนน
 • คะแนนผลสอบ BMAT หรือผ่านการอบรมค่ายมูลนิธิ สอวน. (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทั้งนี้ คณะกลุ่มแพทย์ส่วนใหญ่มักสงวนสิทธิ์ไม่รับผลสอบ GED เว้นแต่บางมหาวิทยาลัยในบางปี ซึ่งจะต้องติดตามประกาศแต่ละรอบเป็นครั้งๆ ไป

สรุป

น้องๆ หลายคนที่มีคำถามว่าคะแนน BMAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง และคะแนน BMAT ยื่นที่ไหนได้บ้าง ก็คงได้คำตอบกันไปอย่างชัดเจนแล้ว สำหรับคะแนน BMAT เป็นวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าคณะแพทย์ ในระบบ TCAS รอบที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทย์ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์คะแนนที่แตกต่างกันออกไป โดยปัจจุบันถูกใช้เป็นคะแนนสำคัญของแพทย์รอบ 1 ที่มีการใช้ในคณะต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปี

ก่อนจากกันไป  พี่ๆ InterPass ขอส่งท้ายด้วยการเชิญชวนน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบให้ไปลองทำ BMAT Past Paper ข้อสอบย้อนหลังถึง 10 ปี สร้างความมั่นใจ ก่อนลุยสนามจริงกัน! 

รีวิว ข้อสอบจริง CU-TEP ก.ค. 2561 Active & Passive Voice คืออะไร แกรมม่าพื้นฐานที่ต้องรู้ | Interpass

Date : Oct 12, 2022

You May Like