BLOG

  Home Blog Highlight DUOLINGO สอบอังกฤษครบ 4 Skills มหา’ลัยไทยเปิดรับแล้ว

DUOLINGO สอบอังกฤษครบ 4 Skills มหา’ลัยไทยเปิดรับแล้ว

DUOLINGO ENGLISH TEST สอบอังกฤษครบ 4 Skills มหา’ลัยไทยเปิดรับแล้ว

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ใหม่ล่าสุด “Duolingo English Test” หรือ DET จากผู้ผลิตแอปเรียนภาษาฟรีที่มีผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลก เป็นการสอบแบบออนไลน์ 100% ทำให้สะดวกในเรื่องของเวลาและลดการเดินทางจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน

การสอบ DET เป็นการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ในรูปแบบ Computer Adaptive Test ใช้วัดความสามารถครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยข้อสอบจะมีการปรับระดับยาก-ง่ายให้ตรงกับความสามารถของผู้สอบโดยอัตโนมัติ เริ่มจากการสร้าง Account, ชำระค่าสมัครสอบ $49 (ประมาณ 1,600.-) และติดตั้งแอปสำหรับการสอบ โดยระยะการสอบทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง

กฎการสอบ

 • อยู่คนเดียวในห้องที่มีแสงเพียงพอ ไม่พูดคุยระหว่างสอบ
 • ต้องเห็นใบหูและห้ามใช้หูฟังทุกชนิด
 • เห็นใบหน้าชัดเจน
 • ห้ามนำมือถือ, โน๊ตหรือชีท, หนังสือเรียนต่างๆ เข้าไปในห้องสอบ
 • ห้ามใช้อุปกรณ์การเขียน
 • ห้ามออกจากแอประหว่างสอบ
 • มองจอตลอดเวลาขณะสอบ

การสอบ Duolingo Englist Test (DET) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ Adaptive Test (45 นาที) และ Video & Writing Sample (10 นาที)

 • Adaptive Test (45 นาที) ส่วนนี้เป็นส่วนหลักในการคิดคะแนน โดยชุดคำถามขึ้นอยู่กับระดับของผู้เข้าสอบ และในแต่ละข้อจะวัด 2 ทักษะไปพร้อมกัน โดยมี 10 แบบหลักๆ ดังนี้
กฎการสอบ Duolingo Englist Test (DET)

(ตัวอย่างข้อสอบ Adaptive Test – Read & Select)

ส่วนนี้ให้คะแนนด้วยระบบ AI โดยเปรียบเทียบคำตอบจากผู้สอบและคำตอบที่ถูกต้อง ทำให้ยังได้คะแนนบางส่วน และไม่ถูกตัดคะแนนถ้าตอบผิด ดังนั้นควรตอบให้ครบทุกคำถาม

1) Read and Complete เติมข้อความใน Paragraph ให้สมบูรณ์
2) Read and Select เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้อง
3) Listen and Select เลือกไฟล์เสียงที่ถูกต้อง
4) Listen and Type ถอดคำจากไฟล์เสียง
5) Read aloud อ่านออกเสียงให้ชัดเจน

ส่วนนี้เป็นคำถามปลายเปิดและให้คะแนนด้วยระบบ AI โดยพิจารณาจากความถูกต้องและความหลายหลายของไวยากรณ์และคำศัพท์, การตอบคำถามที่ตรงประเด็น, การพูดและเขียนในเวลาจำกัด และ การออกเสียง

6) Write about the photo บรรยายภาพ
7) Speak about the photo บรรยายภาพอย่างน้อย 30 วินาที
8) Read and Write พิมพ์ตอบคำถามตามโจทย์ อย่างน้อย 50 คำ
9) Read then Speak ตอบคำถามให้ครบถ้วนใน 90 วินาที
10) Listen then Speak ฟังคำถามและตอบคำถามให้ครบถ้วนใน 90 วินาที

 • Video & Writing Sample (10 นาที) ส่วนนี้ไม่ถูกคิดคะแนน แต่จะถูกส่งไปให้มหาวิทยาลัยที่ยื่นคะแนน
Video & Writing Sample

(ตัวอย่างข้อสอบ Writing Sample)

1) Video Sample เลือกหัวข้อสำหรับการพูด 1-3 นาที
2) Writing Sample เลือกหัวข้อสำหรับการเขียนใช้เวลา 3-5 นาที สามารถเขียนให้ได้มากที่สุด

การสอบถูกคิดคะแนนจากระบบคอมพิวเตอร์ แต่วิดิโอที่บันทีกการสอบจะถูกตรวจโดยผู้คุมสอบที่เป็นมนุษย์และผลสอบจะออกภายใน 48 ชั่วโมง และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการยื่นคะแนนให้มหาวิทยาลัย

ระดับคะแนน

 • Advanced 125-160 คะแนน
 • Upper Intermediate 85-120 คะแนน
 • Intermediate 50-80 คะแนน
 • Basic 10-40 คะแนน
ระดับคะแนน Duolingo English Test VS IELTS

Duolingo English Test สามารถใช้ยื่นเรียนต่อมากกว่า 1,800 สถาบันทั่วโลก และมหาวิทยาลัยในไทย ภาคอินเตอร์ ทั้งจุฬาฯและมหิดล ในบางคณะประกาศให้ใช้คะแนนสอบ DET ยื่นได้แล้ว ดังนี้

 • Chulalongkorn University:
  EBA/CommDe 100 คะแนน, BBA 105 คะแนน, BALAC 115 คะแนน
 • Mahidol University & MUIC
 • CMKL University (Carnegie Mellon University x KMITL)
 • Prince of Songkla University
 • Stamford International University

เช็คสถาบันที่เปิดรับคะแนน ​ Duolingo English Test

 ​ Duolingo English Test

และนี่ก็เป็นรายละเอียดของ “Duolingo English Test” น้องๆ ที่สนใจสามารถเช็ครายละเอียดคะแนนที่ต้องใช้ได้จากประกาศทางการของมหาวิทยาลัยนะคะ

SAT-Digital-2023-Math 5 ประโยค ชวนเที่ยว Speak อย่างไร ในวันลอยกระทง

Date : Nov 6, 2021

You May Like