BLOG

  Home Blog หมอรอบ 1 เตรียมสอบ หมอรามา รอบ1 อย่างมั่นใจ ด้วย Expert for Med

เตรียมสอบ หมอรามา รอบ1 อย่างมั่นใจ ด้วย Expert for Med

หมอรามา รอบ1

สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมวางแผนสมัครสอบ หมอรามา รอบ1 ถือเป็นรอบที่มีการแข่งขันสูง เพราะไม่ใช่แค่ผลงานในพอร์ตต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประกอบอาชีพแพทย์แล้ว สิ่งที่ทำให้น้อง ๆ ได้ไปต่อในรอบนี้อีกอย่าง นั่นก็คือคะแนนนั่นก็คือคะแนน IELTS อีกทั้งการสมัคร หมอรามา รอบ1 มีการอัปเดตใหม่ สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้คะแนน BMAT บทความนี้ จะมาว่ากันด้วยการเตรียมสอบ หมอรามา รอบ1 ต้องทำอย่างไรบ้าง พร้อมเกณฑ์การคัดเลือกของคนที่มีผลสอบ BMAT กับคนที่ไม่มีผลสอบ BMAT แตกต่างกันอย่างไร

คุณสมบัติของผู้สมัคร หมอรามา รอบ1 มีอะไรบ้าง

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปสำหรับน้อง ๆ ที่จะสมัครสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล หรือ หมอรามา รอบ1 ก็คือ กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย ตามหลักสูตรมาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา นับถึงวันสมัคร และต้องมี GPA ตั้งแต่ ม.4 จนถึงวันรับสมัคร ≥ 3.50 หรือถ้าบางโรงเรียนที่ไม่สามารถออกเกรดเทอม 5 ได้ทันตามที่กำหนด แนะนำให้น้อง ๆ ขอหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนว่าไม่สามารถออกผลการศึกษาได้

คะแนน IELTS สำคัญต่อการเข้าหมอรามาอย่างไร?

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญ สำหรับใครก็ตามที่จะสมัครสอบเข้า หมอรามา รอบ1 นั่นก็คือ คะแนน IELTS ที่จะต้องได้ ≥ 6.5 (Overall) ซึ่งถือเป็นคะแนนพื้นฐาน ที่น้อง ๆ ควรจะทำได้เยอะกว่านั้น เนื่องจากคะแนน IELTS สะท้อนถึงทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาคณะแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ในการสื่อสาร รวมไปถึง สื่อการเรียนการสอน ตำราอ้างอิง งานวิจัย ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาต่าง ๆ ได้ 

Portfolio หมอรามา รอบ1 ต้องมีอะไรบ้าง

มาถึงเนื้อหาที่อยู่ใน Portfolio กันบ้าง ส่วนนี้มีความสำคัญ ที่จะใช้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนั้นแฟ้มสะสมผลงานของน้อง ๆ จะต้องเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ทักษะความรู้ รวมไปถึงผลงานรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่น้องจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ โดย Portfolio หมอรามา รอบ1 สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีทั้งหมด 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 Personal Statement

อธิบายเหตุผลและแรงจูงใจที่สมัครเรียนแพทย์ในแต่ละโครงการฯ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัว ที่เหมาะสมต่อการเรียน และ จุดมุ่งหมายในชีวิต ความยาวอยู่ระหว่าง≥ 5,300 ตัวอักษร 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมหรือผลงาน

กิจกรรม หรือผลงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายละเอียด จำนวน 3 กิจกรรม/ผลงาน ที่คิดว่ามีคุณค่าหรือมีความหมาย พร้อมอธิบายรายละเอียด และ เหตุผล ความยาวอยู่ระหว่าง≥ 1,400 ตัวอักษร 

ส่วนที่ 3 กิจกรรม/ผลงานอื่น ๆ 

กิจกรรม หรือ ผลงานอื่น ๆ ในส่วนนี้สามารถใส่ได้ไม่เกิน 12 ผลงาน โดยมีความยาวอยู่ระหว่าง≥700 ตัวอักษร 

ส่วนที่ 4 หลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่าง ๆ

สำหรับของกิจกรรม/ผลงานต่าง ๆ ที่กรรมการจะรับพิจารณา ก็คือ ผลงานที่สแกนและแนบเป็นไฟล์นามสกุล .pdf กรณีเป็นคลิป สามารถใช้เป็น Link ของ YouTube ได้ 

ส่วนที่ 5 ระบุอาจารย์สำหรับการอ้างอิง 2 ท่าน

ระบุชื่อ นามสกุล อีเมล ของอาจารย์ทั้ง 2 ท่านที่น้อง ๆ ใช้ในการอ้างอิง และจะต้องรู้จักรวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้พวกเขาเขียนแนะนำผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์อย่างไร 

เกณฑ์การคัดเลือก หมอรามา รอบ1 ไม่มีคะแนน BMAT ก็สมัครได้ 

เกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รอบ TCAS1 Portfolio จะเปิดรับสมัครทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้

 • โครงการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.) ทั้งหมด 30 คน
 • โครงการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต-วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M.D. – M.Eng.) ทั้งหมด 20 คน
 • โครงการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต (M.D.-M.M.) ทั้งหมด 20 คน

โดยน้อง ๆ สามารถเลือกได้ 1 โครงการเท่านั้น รวมถึงทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการสมัครสอบคัดเลือก หมอรามา รอบ 1 ของ TCAS68 มีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกจากเดิมที่ใช้ผลสอบ BMAT อัปเดตใหม่คือ ไม่มีคะแนน BMAT ก็สามารถสมัคร หมอรามา รอบ 1 ได้ เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกให้กับน้อง ๆ เลยนะ โดยเกณฑ์การคัดเลือกระหว่างคนที่มีผลสอบ BMAT กับคนที่ไม่มีผลสอบ BMATจะแตกต่างกัน ดังนี้

เกณฑ์การรับนักศึกษา หมอรามา รอบ 1

เกณฑ์การคัดเลือก หมอรามา รอบ1 สำหรับผู้ที่มีผลสอบ BMATฟ

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ม.4 ถึงวันสมัคร ≥ 3.50
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) ≥ 6.5 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 80 คะแนน
 • คะแนน BMAT โดยมี 3 sessions ≥ 12.0 และ section III (Quality of written English) ≥ C (เป็นของปีสุดท้ายที่สอบไว้ก่อนหน้า)
 • มี Portfolio ตามที่คณะกำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก หมอรามา รอบ1 สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบ BMAT

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ม.4 จนถึงวันสมัคร ≥ 3.50
 • คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ คะแนน IELTS (Academic modules) ≥ 6.5 หรือ TOEFL (iBT) ≥ 80 คะแนน

มีคะแนนด้านวิชาการ คือ ผลการเรียนตั้งแต่ ม.4 จนถึงวันรับสมัคร เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • GPAX รายวิชา ชีววิทยา เคมี และ คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ ≥ 3.50 หรือ 
 • ผลการสอบระดับ A-level Biology, Chemistry ≥ 6 และ Mathematics – Higher Level ≥ 5 หรือ Physics ≥ 6
 • ผลการสอบ AP subject Tests Biology, Chemistry และ Calculus AB หรือ Physic 1 – Algebra Based ≥ 4
 • มี Portfolio ตามที่คณะกำหนด

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการสมัครสอบ หมอรามา รอบ1 ที่ถือเป็นทางเลือกสำหรับน้องคนไหนที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก หมอรามา รอบ 1 ที่สามารถใช้คะแนน BMAT หรือไม่ใช้ก็ได้ โดยเลือกจากคะแนนด้านวิชาการอื่น ๆ แทน แน่นอนว่าผลงานที่จะนำไปยื่นต้องเป็นผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาหรือคณะที่น้องจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ หรือกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ นอกจากผลงานจะต้องดีพอให้ได้ไปต่อแล้ว สิ่งหนึ่งที่ห้ามขาดเลยคือ ทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงคะแนนสอบ IELTS, TOEFL (iBT) สำคัญมาก

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสอบติด หมอรามา รอบ1 InterPass ขอแนะนำ Expert for Med ขอแนะนำ Expert For Med แพคเกจสุดคุ้ม ครอบคลุมคณะแพทย์ในฝัน โดยเฉพาะหมอทุกคณะที่ใช้คะแนน IELTS คอร์สนี้มีทั้งแบบเรียนสด และ เรียนออนไลน์ไม่จำกัดตลอดอายุคอร์ส 2 ปี ผ่านระบบ S.E.L.F. เนื้อหาจัดเต็ม เพื่อทำคะแนน IELTS 7.0+ เพิ่มโอกาสติดหมอรอบ 1 ให้น้องๆ ทุกคน 

นอกจากนั้นยังมาพร้อม Tools ช่วยพิชิตคะแนนหมอรอบ 1 อาทิ IELTS Camp, IELTS Club, IELTS Simulation Test, ตรวจ Writing ไม่จำกัด, Mock Speaking แบบตัวต่อตัว, ฝึกฝน Speaking ผ่าน Line, iCARE ปรึกษาเรื่อง IELTS กับ Portfolio กับผู้เชี่ยวชาญ, Medical & Dentistry Workshop ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สามารถทดสอบวัดระดับ IELTS ได้ที่นี่

การันตีความสำเร็จจาก “น้องจั้ง” รุ่นพี่ InterPass ที่สอบติด หมอรามาฯ M.D.-M.M.

“เทคนิคการทำ Portfolio ส่วนตัวอยากให้ทำความรู้จักตัวเองว่าเป็นคนยังไง เราควรจะทำพอร์ตของเราให้ออกมาเป็นยังไง ให้กรรมการรู้จักเราในด้านไหน ช่วง ม.4 เป็นช่วงเตรียมตัว แล้วตอน ม.5-ม.6 เน้นเก็บกิจกรรม และมีไปสอบ IELTS ส่วนตัวพอร์ตของหนูมีความหลากหลาย มี Skill อะไรบ้าง และกิจกรรมต้องลึก ต่อมาคือต้องแสดงความเป็นตัวเอง เพราะพอร์ตยื่นได้แค่ 1 ครั้ง เราก็ต้องมั่นใจในผลงานของเรา การมีโค้ชจาก InterPass คอยให้คำแนะนำให้พอร์ตเราดียิ่งขึ้น หนูเคยมาเวิร์คชอปก่อนสัมภาษณ์ เพราะว่าเวลาเตรียมตัวน้อยต้องการไกด์ไลน์ อยากได้ใครสักคนมาช่วยกระเตื้องความมั่นใจของเรา รวมถึงการเรียน IELTS ของ InterPass ชอบมาก ทั้งพาร์ท Reading Writing จากที่ไม่มีพื้นฐานอะไร เรียนที่นี่ทำให้เราจับทางได้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหน ใช้คำอะไรบ้าง”   

สอบถามคอร์สเรียนหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง

Inbox : m.me/interpassinstitute

Line @InterPass : https://lin.ee/jEaOone

โทร : 089-9964256, 089-9923965

และ Consult กับทีมวางแผนเรื่องหมอรอบ 1 ได้โดยตรงที่ InterPass Siamscape ชั้น 10

รวม Past Papers BMAT, IMAT และ TSA ย้อนหลัง 10 ปี SAT Digital 2023

Date : May 31, 2024

You May Like