BLOG

    Home Blog BMAT ยื่นคะแนนหมอรอบ 1 TCAS65 | IELTS BMAT PORTFOLIO

ยื่นคะแนนหมอรอบ 1 TCAS65 | IELTS BMAT PORTFOLIO

สรุป Requirements แพทย์ & ทันตะฯ TCAS65

สรุปข้อมูลเกณฑ์คะแนนยื่นหมอรอบ 1 GPAX IELTS BMAT Portfolio สำหรับน้องๆ ที่สนใจวางแผนเตรียมตัวยื่นเข้าหมอรอบ 1 ปรึกษาการเรียนฟรี InterPass คลิก

แพทย์ภาคไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนรับ 24 คน

คุณสมบัติ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เกรด 12 (ระบบอเมริกา) หรือ เกรด 13 (ระบบอังกฤษ)
• คะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษ (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– IELTS (Academic) ≥ 7.0
– CU-TEP & Speaking ≥ 110
– TOEFL ≥ 100

แฟ้มสะสมผลงาน
ผลงานที่แสดงถึงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือรางวัลในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
• ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 (ไม่นับรวมหน้าปกและสารบัญ)
• ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 pt Single space ขอบกระดาษขนาด 1 นิ้ว 4 ด้าน
• ประเภทไฟล์ pdf

สอบสัมภาษณ์
พิจารณาสัมภาษณ์จากคะแนน BMAT
– Section 1 Aptitude and Skills 40%
– Section 2 Scientific Knowledge and Applications 40%
– Section 3 Writing Task 20%

____________________

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนรับ 70 คน

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 30 คน
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 20 คน
3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต 20 คน

คุณสมบัติ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายหรือเทียบเท่าในระบบนานาชาติ
• สัญชาติไทย
• GPAX ≥ 3.50
• คะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษ (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– IELTS (Academic) ≥ 6.5 (ทุก Skill ≥ 6.0)
– TOEFL iBT ≥ 80
• คะแนน BMAT (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– Section 1 Aptitude and Skills ≥ 4.5
– Section 2 Scientific Knowledge and Applications ≥ 4.5
– Section 3 Writing Task ≥ C

แฟ้มสะสมผลงาน (ภาษาไทยหรืออังกฤษ)
1. Personal Statement (≤ 5,300 words รวมช่องว่าง)
2. กิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณค่าหรือความหมายมากที่สุดพร้อมรายละเอียด จำนวน 3 กิจกรรม/ ผลงาน (≤ 1,400 words รวมช่องว่าง)
3. กิจกรรมหรือผลงาน พร้อมรายละเอียด จำนวน 12 กิจกรรม/ ผลงาน (≤ 700 words รวมช่องว่าง)
4. หลักฐานของกิจกรรม pdf, jpeg หรือ Youtube
ผลงานที่แสดงถึงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือรางวัลในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
5. แจ้งชื่อ-สกุล, และ E-mail Address ของอาจารย์ในโรงเรียนที่เคยศึกษา จำนวน 2 ท่าน

สอบสัมภาษณ์
Multiple Mini Interviews (MMIs)

____________________

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับรวม 120 คน

MDX. (ทั่วประเทศ) จำนวน 44 คน
MD02. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 76 คน

คุณสมบัติ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
• สัญชาติไทย
• GPA ≥ 3.00 (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ≥ 3.00)
• คะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษ
– IELTS (Academic) ≥ 6.0
– TOEFL iBT ≥ 53-120
– TOEFL ITP ≥ 477-677
• คะแนน BMAT (1+2) ≥ 4.5 (3) ไม่กำหนดขั้นต่ำ

แฟ้มสะสมผลงาน
ผลงานการรับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษา
– วิชาการ
– สังคม
– ความคิดสร้างสรรค์
– จิตสาธารณะ
– ความเป็นผู้นำ

____________________

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการเรียนดีโอลิมปิก จำนวนรับ 30 คน

คุณสมบัติ
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
• สัญชาติไทย
• GPA ≥ 3.00 (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ≥ 3.00)
• ผ่านการอบรม สอวน. ครั้งที่ 1 ไปอบรมในครั้งที่ 2 (คิดน้ำหนัก 55%)
• คะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษ คิดเป็น 30% (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– IELTS (Academic) ≥ 6.0
– TOEFL iBT ≥ 60
– TOEFL ITP ≥ 500

แฟ้มสะสมผลงาน (ภาษาไทยหรืออังกฤษ)
1. ผลงานแสดงถึงประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพ 1 ผลงาน คิดเป็น 5%
2. ผลงานด้านอื่นๆ คิดเป็น 8% จำนวน 2 ผลงาน เช่น
– นวัตกรรม, วิจัย, ความคิดสร้างสรรค์
– คุณธรรม, จริยธรรม
– การทำเงินเป็นทีม
– จิตอาสา, บำเพ็ญประโยชน์
– กีฬา
– ศิลปะ, ดนตรี
– การแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์)
3. คะแนนทัศนคติ คิดเป็น 2%

โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติ
• กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
หลักสูตรนานาชาติ เกรด 12 (ระบบอเมริกัน) หรือ
เกรด 13 (ระบบอังกฤษ) หรือจบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
• สัญชาติไทย
• นักเรียนไทย GPA (ม.4 – ม.5)≥ 3.00 (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ 3.00) หรือ
เกรด 10-11 (US) ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ B
หรือ เกรด 11-12 (UK) ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ B
• คะแนน BMAT ≥ 12C (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
• คะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษ คิดเป็น 30%
(คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– รร. ไทย IELTS (Academic) ≥ 6.5 หรือ TOEFL iBT ≥ 79
– รร. นานาชาติ IELTS (Academic) ≥ 7.0 หรือ TOEFL iBT ≥ 100
แฟ้มสะสมผลงาน (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี)
1. ผลงานแสดงถึงประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน คิดเป็น 5%
2. ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 2 ผลงานไม่ซ้ำด้าน คิดเป็น 8% ได้แก่
– นวัตกรรม, วิจัย, ความคิดสร้างสรรค์
– คุณธรรม, จริยธรรม
– การทำเงินเป็นทีม
– จิตอาสา, บำเพ็ญประโยชน์
– กีฬา
– ศิลปะ, ดนตรี
– การแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์)
3. คะแนนทัศนคติ คิดเป็น 2%

____________________

แพทย์อินเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 29 คน

คุณสมบัติ
• กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ หลักสูตรนานาชาติ เกรด 12 (ระบบอเมริกัน) หรือ เกรด 13 (ระบบอังกฤษ)
• สัญชาติไทย (อายุไม่เกิน 28 ปี)
• คะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษ (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– IELTS (Academic) ≥ 6.5 หรือ TOEFL iBT ≥ 79 หรือ
– TU-GET (PBT) ≥ 550 / (CBT) ≥ 79
• คะแนน BMAT (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดจำนวนหน้า ภาษาไทยหรืออังกฤษ)
– ข้อมูลส่วนตัว
– ความสามารถพิเศษ
– กิจกรรมต่างๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
– ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
– ผลสอบ BMAT (PDF)

____________________

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวนรับ 28 คน

คุณสมบัติ
• อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
• เกรดเฉลี่ย ≥ 3.50 (ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ ≥ 3.50)
• สัญชาติไทย
• คะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษ (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– IELTS (Academic) ≥ 7.0 หรือ
– TOEFL iBT ≥ 100
• คะแนน BMAT (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– Aptitude & Skills + Scientific ≥ 12.0
– Writing ≥ 3C
แฟ้มสะสมผลงาน (10-20 หน้ารวมปก ขนาด A4 ฟอนต์ Cordia New ≥ 16 pt)
– ประวัติส่วนตัว
– ผลงานวิจัยและวิชาการ: รางวัลหรือทุน
– กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา หรืออื่นๆ
– เรียงความภาษาอังกฤษ (800-1,000 คำ) เลือกเขียนในหัวข้อต่อไปนี้
1. ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีต และสิ่งที่เรียนรู้
2. ความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน

____________________

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – Nottingham University จำนวนรับ 20 คน

ชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม, สหรัฐราชอาณาจักร
ชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

คุณสมบัติ
• อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
• สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
• เกรดเฉลี่ย ≥ 3.50 (ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ ≥ 3.50)
• สัญชาติไทย
• คะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษ (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– IELTS (Academic) ≥ 7.0 หรือ
– TOEFL iBT ≥ 100
• คะแนน BMAT (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– Aptitude & Skills + Scientific ≥ 12.0
– Writing ≥ 3C

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จำนวนรับ 40 คน

คุณสมบัติ
• กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เกรด 12 (US) เกรด 13 (UK)
• สัญชาติไทย
• คะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษ (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– IELTS (Academic) ≥ 7.0 หรือ
– CU-TEP ≥ 90 หรือ
– TOEFL iBT ≥ 94 หรือ PBT ≥ 580 หรือ CBT ≥ 240
• คะแนน BMAT (คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– Aptitude & Skills + Scientific ≥ 5.0
– Writing ≥ 2.5C

ความเหมือนและแตกต่างของการสอบ IELTS PAPER-BASED TEST VS IELTS COMPUTER-DELIVERED TEST

Date : Mar 9, 2022

You May Like