BLOG

  Home Blog Highlight แนวข้อสอบ SAT Digital 2023 พาร์ท Reading & Writing

แนวข้อสอบ SAT Digital 2023 พาร์ท Reading & Writing

SAT-Digital-2023-Math

วันนี้อินเตอร์พาสมีข้อมูลมาอัพเดทเรื่องข้อสอบ SAT Digital 2023 มาฝากน้องๆ ที่ต้องสอบ SAT ในปี 2023 อย่างแรกเลยที่เปลี่ยนก็คือจากเดิม การสอบ SAT พาร์ท Verbal ที่เคยแยกเนื้อหา Reading และ Writing ออกจากกัน แต่ในการสอบแบบใหม่นี้ ข้อสอบจะถูกนำเอามารวมกันทั้ง Reading และ Writing แต่ยังคงเป็นข้อสอบ Command of Evidence Reading and Writing เหมือนเดิม โดยจะมีหัวข้อดังนี้

 1. Literature
 2. History/ Social Studies
 3. Humanities
 4. Science

ในส่วนของ Passage ยังคงมีข้อมูลที่เป็นกราฟหรือตารางต่างๆ เหมือนเดิม แต่ส่วนที่แตกต่างจากเดิมก็คือ Passage จะมีความยาวสั้นลง ทำให้มีเวลาทำเฉลี่ยต่อข้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยลดความกดดันเรื่องเวลาได้บ้าง โดยข้อสอบในแต่ละข้อจะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าวัดเรื่องอะไร ซึ่งบางส่วนก็คล้ายของเดิม และจะเรียกส่วนนี้ว่า ​Content Domains แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อดังนี้

Reading & Writing Content Domains

1. Craft and Structure: 28% (13-15 ข้อ)

ความเข้าใจ คำศัพท์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และให้เหตุผล เพื่อจะได้ทำความเข้าใจ Passage ได้ทั้งในเรื่องเหตุผล และสำนวนโวหาร

 • Words in Context 
  ถามคำศัพท์ที่เหมาะสมกับบริบทในบทความ
 • Text Structure and Purpose
  ถามหา Main Idea ของบทความ หรืออาจขีดเส้นใต้ข้อความบางส่วน และถามว่าข้อความนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
 • Cross-text Connections
  พบในกรณีที่มีบทความเป็น Paired-text ซึ่งคล้ายกับ Paired-passage เดิม จะถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองบทความ

ตัวอย่างข้อสอบ Craft and Structure

2. Information and Ideas: 26% (12-14 ข้อ)

ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การให้เหตุผลและความรู้ เพื่อที่จะสามารถระบุ ตีความ ประเมิน เพื่อรวมข้อมูลและความคิดต่างๆ จากเนื้อหาและรูปภาพได้

 • Central Ideas and Details
  ถามหา Main Idea ของบทความ
 • Command of Evidence (Textual and Quantitative)
  ถามหาข้อมูลที่ถ้ามี (หรือไม่มี) จะทำให้บทความที่ให้มาน่าเชื่อถือมากขึ้น (หรือน้อยลง) อย่างไร หรืออาจจะให้ข้อมูลมา แล้วให้บอกว่าตัวเลือกไหนที่มีข้อความที่คล้อยตามไปตามข้อมูลนั้นๆ โดยข้อมูลอาจจะมาในรูป Graphic Information เช่น ตาราง, กราฟหรือแผนภูมิ เป็นต้น
 • Inferences
  ข้อสอบแบบอนุมาน คือการให้สรุปเองจากบทความที่ให้มา

ตัวอย่างข้อสอบ Information and Ideas

3. Standard English Conventions: 26% (11-15 ข้อ)

การปรับปรุงข้อความเพื่อให้เข้ากับกฏการใช้ภาษาในเรื่องโครงสร้างประโยค การนำไปใช้ และเครื่องหมายวรรคตอน

 • Boundaries
  ความเหมาะสมของการใช้ Space ระหว่างคำหรือประโยค เช่น ถ้ามีสองประโยคมาต่อกัน ควรใช้เครื่องหมายอะไรคั่นกลาง เปรียบเทียบกับของเดิมก็คือ ​Punctuations
 • Form, Structure, and Sense
  การเรียบเรียงประโยค ความเหมาะสมของการใช้ไวยากรณ์และความหมาย เช่น ไม่มีความผิดพลาดแบบ ​​Dangling Modifier หรือ Pronoun-Antecedent Disagreement เป็นต้น

ตัวอย่างข้อสอบ Standard English Conventions

4. Expression of Ideas: 20% (8-12 ข้อ)

ความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการใช้โวหารต่างๆ

 • Rhetorical Synthesis
  จากข้อมูลที่มีโจทย์จะถามว่า หากต้องการเขียนข้อมูลบางส่วนใหม่โดยมีกฎบางอย่างมาให้ เช่น การเปรียบเทียบที่เน้นความเหมือนเป็นหลัก ควรจะต้องเรียบเรียงประโยคอย่างไร
 • Transitions
  การใช้คำเชื่อมที่มีความหมายแตกต่างกัน เช่น การถามว่าสองประโยคควรเชื่อมอย่างไร ต้องใช้ However หรือ Moreover เป็นต้น

ตัวอย่างข้อสอบ Expression & Ideas

การเตรียมตัวรับมือกับข้อสอบ SAT Digital ในปี 2023 ที่จะถึงนี้ อาจจะเป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับน้องๆ หลายคน เพราะการสอบในครั้งแรกจะไม่มี Past Paper ให้ได้ฝึกทำก่อนเลย แต่ไม่ต้องรีบกลัวไปก่อนเพราะข้อสอบเก่าๆ ของ SAT ก็สามารถฝึกทำโจทย์ ฝึกความเร็ว ถ้ามั่นใจแล้ว พร้อมแล้ว ข้อสอบจะมาแบบไหนก็ทำได้แน่นอน! วันนี้ก็ได้เห็นตัวอย่างข้อสอบ SAT Digital พาร์ท Reading & Writing กันไปแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT กันอยู่นะ สามารถติดตามอัพเดทเรื่องการสอบ SAT Digital 2023 ได้ที่ InterPass SAT Blogs และ Facebook: InterPass ติดอินเตอร์ เรียน IELTS BMAT SAT สนใจคอร์สเรียน DIGITAL SAT ENG สอบได้ทาง Line: @interpass

(ข้อมูลจาก College Board : SAT Sample Questions )

BJM – TU ประกาศ Admission Requirements TCAS64 Requirement: หมอ, ทันตะฯ ม.เชียงใหม่ รอบ 1 Portfolio

Date : Jul 16, 2022

You May Like