BLOG

    Home Blog SAT เคล็ดลับการทำข้อสอบ SAT Writing พร้อมเทคนิคเจ๋งๆ ที่ช่วยเพิ่มคะแนนได้

เคล็ดลับการทำข้อสอบ SAT Writing พร้อมเทคนิคเจ๋งๆ ที่ช่วยเพิ่มคะแนนได้

เจาะลึก SAT Writing พร้อมเทคนิคดีๆ การันตีคะแนนสูงชัวร์

การสอบ SAT เป็นการทดสอบการใช้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา แต่ภาคอินเตอร์หลายๆ แห่งในประเทศไทยก็ใช้ข้อสอบ SAT เป็นเกณฑ์ในการยื่นเข้าศึกษาต่อเช่นกัน เพราะเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งข้อสอบ SAT นั้นมีด้วยกัน 2 ส่วนคือ พาร์ท Math กับพาร์ท Evidence-based Reading & Writing

สำหรับข้อสอบ SAT Writing & Language เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบพาร์ท Evidence-based Reading & Writing ที่มีความแตกต่างจากข้อสอบเขียนทั่วไป ซึ่งจะทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำให้ถูกบริบท เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษมากพอสมควร ดังนั้น หากมีเทคนิคการทำข้อสอบ SAT Writing ที่ดีจะช่วยให้เข้าใจข้อสอบและสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น 

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบ SAT Writing

สำหรับข้อสอบ SAT Writing and Language มีข้อสอบจำนวน 44 ข้อ ที่มาจาก 4 บทความ โดยมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 35 นาที เพื่อทดสอบทักษะความรู้ด้านไวยากรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเลือกใช้คำศัพท์ รวมไปถึงการปรับปรุงบทความในย่อหน้าให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ทั้งนี้ น้องๆ ที่จะสอบ SAT Writing ควรรู้เกณฑ์การคิดคะแนนสอบ SAT ในพาร์ท Evidence-based Reading & Writing ที่จะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน และในส่วนของพาร์ท Writing and Language จะต้องนำคะแนนดิบมาแปลงตาม Score Conversion Table ก่อน หลังจากนั้นนำคะแนนส่วน Writing and Language รวมกับ พาร์ท Reading แล้วคูณด้วย 10 ก็จะทำให้ได้คะแนนส่วน Evidence-based Reading & Writing ซึ่งการคิดคะแนนวัดแบบตัด Curve หรือคล้ายกับการคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม โดยคะแนนสอบแต่ละข้อจะขึ้นอยู่กับว่าผู้สอบสามารถทำข้อนั้นๆ ได้มากหรือน้อย ถ้าผู้สอบส่วนใหญ่ทำข้อไหนได้น้อย คะแนนข้อนั้นก็จะสูงกว่าข้ออื่นๆเพราะฉะนั้น คะแนนสอบ SAT คิดจากภาพรวมการสอบในแต่ละรอบ 

หัวข้อที่มักจะเจอในข้อสอบ SAT Writing

หัวข้อที่มักจะเจอในข้อสอบ SAT Writing

ข้อสอบ SAT Writing มีด้วยกัน 4 บทความ ซึ่งจะมาจากหัวข้อที่หลากหลาย โดยการรู้หัวข้อบทความที่มักจะเจอในข้อสอบ SAT Writing เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้เข้าสอบสามารถเลือกโฟกัสในหัวข้อที่แคบลงมา เพื่อเตรียมตัวในการสอบ และช่วยให้ทำคะแนนได้ดี

อาชีพ

หนึ่งในบทความ SAT Writing จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งเป็นหัวข้อที่มักถูกหยิบยกมาออกข้อสอบนั้นจะเกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่กำลังเป็นเทรนด์ หรือกำลังเป็นที่ถกเถียงกันในสังคม เช่น อาชีพด้านสุขภาพ หรือเทคโนโลยี ซึ่งหัวข้อที่ออกสอบมักจะก็เป็นเรื่องทั่วๆ ไปที่มีความน่าสนใจ บางครั้งอาจเกี่ยวกับธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของอาชีพนั้นๆ

ประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา

สำหรับหัวข้อประวัติศาสตร์และสังคมศึกษาจะเป็นบทความที่ได้นำข้อมูล หรือแนวคิดมาจากสาขาวิชามานุษยวิทยา การสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมวิทยา รวมถึงสาขาย่อยอื่นๆ โดยที่บทความจะพูดถึงเทรนด์ใหม่ๆ สมมติฐานและทฤษฎีที่น่าสนใจ ตลอดไปจนถึงงานวิจัย

วิทยาศาสตร์

หัวข้อวิทยาศาสตร์ในข้อสอบ SAT Writing จะเป็นข้อมูล แนวคิดที่มาจากสาขาวิชาต่างๆ ในวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก โดยที่บทความจะพูดถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีที่น่าสนใจ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและวิธีวิจัยเชิงนวัตกรรม

• มนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มักจะพบได้ในข้อสอบ SAT Writing ซึ่งในหัวนี้จะมีบทความที่เป็นข้อมูล และแนวคิดที่มาจากสาขาวิชากฎหมาย ศิลปะการแสดง ปรัชญา ศาสนา การละคร และทัศนศิลป์ รวมถึงสาขาคลาสสิก ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม และศิลปะที่เกี่ยวกับยุคคลาสสิก

 5 คำถามที่มักเจอในข้อสอบ SAT Writing

5 คำถามที่มักเจอในข้อสอบ SAT Writing

ข้อสอบ SAT Writing เป็นการทดสอบทักษะการใช้ไวยากรณ์ ไม่ใช่การเขียน Essay เหมือนข้อสอบ Writing อื่นๆ ดังนั้นการทำข้อสอบ SAT Writing เทคนิคการเรียนรู้รูปแบบคำถามที่มักเจอในข้อสอบ สามารถช่วยให้เข้าใจรูปแบบของคำถามมากขึ้น ทำให้สามารถเตรียมรับมือกับข้อสอบได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น รู้ว่าควรโฟกัสที่ใด ซึ่งคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่มักจะเจอบ่อยๆ ในข้อสอบ SAT Writing

1. ถามหาหลักฐานจากบทความ

สำหรับข้อสอบ SAT Writing นั้นจะไม่เหมือนข้อสอบ Writing อื่นๆ ที่จะให้เขียนบทความหรือ Essay เป็นพารากราฟ แต่จะเป็นข้อสอบแบบมีตัวเลือก A B C และ D สำหรับคำถามแบบหาหลักฐานจากบทความ ในส่วนของตัวเลือกจะเป็นประโยคต่างๆ โดยผู้สอบจะต้องเลือกประโยคที่สนับสนุนข้อความจากคำถาม หรือเป็นหลักฐานให้กับข้อความจากคำถามได้อย่างตรงบริบทมากที่สุด

2. หาคำศัพท์ที่ตรงความหมายกว่าคำเดิม

การหาคำศัพท์ที่ตรงกับความหมายมากกว่าเดิม เป็นการทดสอบทักษะเรื่องคำศัพท์ ซึ่งคำถามรูปแบบนี้ผู้สอบจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้คำศัพท์เดิม หรือเปลี่ยนคำศัพท์ใหม่ โดยที่ผู้สอบจะต้องอ่านประโยคที่โจทย์ให้มาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อวิเคราะห์ว่าคำศัพท์ที่ใช้อยู่เดิมนั้นเหมาะสมกับบริบทหรือไม่ เพราะคำศัพท์หนึ่งคำสามารถแปลได้หลายความหมาย ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องเลือกใช้คำที่ตรงกับความหมายและเหมาะสมของประโยคให้มากที่สุด

3. เรียงประโยคใหม่ให้สมบูรณ์

คำถาม Writing รูปแบบนี้จะเป็นการแก้ไขประโยคในบทความให้มีความลื่นไหล น่าอ่าน และมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น ผู้สอบจำเป็นที่จะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้รู้ว่าควรปรับ หรือเปลี่ยนส่วนใดของประโยคให้ดีขึ้น

4. แก้ไขโครงสร้างของบทความ

คำถามประเภทแก้ไขโครงสร้างของบทความ ผู้สอบจะต้องเรียงลำดับประโยคในย่อหน้านั้นใหม่ทั้งหมด โดยจะต้องอ่านบทความทั้งหมดอย่างละเอียด วิเคราะห์ และพิจารณาประเด็นหลักในบทความว่าต้องการสื่ออะไร หลังจากนั้นต้องทำการเรียงลำดับย่อหน้าใหม่ ให้สื่อสารตรงประเด็น และตรงกับความหมายของผู้เขียนอย่างชัดเจนที่สุด

5. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำถามในส่วนนี้จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เช่น Verb Tense, Subject Verb Agreement และ Parallel Construction นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง 3 เรื่องสำคัญในข้อสอบ SAT Writing ที่มักจะออกสอบบ่อยๆ คือ Dangling Modifier, Pronoun Reference และ Punctuation  

วิธีการทำข้อสอบ SAT Writing เทคนิคที่ช่วยให้คะแนนดีขึ้น

วิธีการทำข้อสอบ SAT Writing เทคนิคที่ช่วยให้คะแนนดีขึ้น

ข้อสอบ SAT Writing จะไม่เหมือนข้อสอบการเขียนทั่วๆ ไป เพราะจะไม่มีการเขียนแบบ Essay แต่เป็นการวัดความรู้ความสามารถด้านไวยากรณ์ โดยข้อสอบจะมีบทความมาให้ และหา Error ที่แทรกอยู่ในบทความ ซึ่งเทคนิคทำข้อสอบ SAT Writing ถือเป็นตัวช่วยเพิ่มคะแนนสอบพาร์ทนี้ได้

จำกฎการใช้ไวยากรณ์ให้แม่น

การทำข้อสอบ SAT Writing เทคนิคดีๆ อีกอย่างที่ช่วยให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น คือ การพยายามทำความเข้าใจและจำกฎการใช้ไวยากรณ์ให้แม่น เพราะข้อสอบพาร์ท Writing นั้นจะทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษด้านนี้ เช่น ในโจทย์มีการใช้คำเชื่อมที่ผิดหรือไม่ หรือการวางตำแหน่งของคำที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องไวยาการณ์พอสมควร

สังเกตรูปแบบการเขียน

ข้อสอบ SAT Writing นั้นเป็นข้อสอบวัดทักษะการเขียนพื้นฐานและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งการเข้าใจรูปแบบของการเขียนช่วยให้เข้าใจข้อสอบได้มากขึ้น โดยน้องๆ จะต้องสังเกตว่ารูปแบบของการเขียนนั้นมีจุดประสงค์อะไร เพื่อที่จะได้ตอบคำถาม หรือปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

• ใส่ใจเรื่อง Punctuation

Punctuation หรือเครื่องหมายวรรคตอน เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบความคิด ช่วยให้เข้าใจบทความมากขึ้น ซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไป สำหรับข้อสอบ SAT Writing เครื่องหมายวรรคตอนที่ต้องเจอนั้นมีมากมาย แบ่งได้ดังนี้

  • Full Stop (.) 
  • Comma (,) 
  • Colon (:) 
  • Semicolon (;) 
  • Dash (-)
จับเวลาทำข้อสอบ SAT Writing เป็นประจำ

จับเวลาทำข้อสอบ SAT Writing เป็นประจำ

การจับเวลาในการทำข้อสอบ SAT Writing เป็นเทคนิคที่ควรทำเป็นประจำ โดยการทำเหมือนสอบจริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจำนวนข้อสอบ และจับเวลาเท่ากับการสอบจริง ซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยประเมินตัวเองได้อย่างคร่าวๆ ว่าสามารถทำได้ทันเวลาหรือไม่ หรือว่าควรปรับปรุงในส่วนใด ที่สำคัญยังช่วยให้ชินกับความกดดัน และลดความประหม่า เมื่ออยู่ในสนามสอบจริงก็จะช่วยให้จัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

• เริ่มทำจากส่วนที่ง่ายก่อน

เมื่อได้ข้อสอบมาแล้ว ควรเลือกทำข้อสอบในส่วนที่ง่าย หรือส่วนที่มีความถนัดที่สุดก่อน โดยข้อสอบที่ทำไม่ได้ สามารถกลับมาทำภายหลังได้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และช่วยให้สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเทคนิคนี้ยังช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ตัดตัวเลือกที่ผิดออก

สำหรับข้อสอบแบบ Choice จะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แต่เมื่อเจอข้อสอบที่ทำให้ลังเล เพราะคำตอบคล้ายกันมากจนไม่สามารถตัดสินใจได้ ในกรณีการใช้เทคนิคการตัด Choice ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เลยทีเดียว โดยเริ่มจากการอ่านบริบทของเนื้อหาอีกรอบ แล้วค่อยๆ ตัดข้อที่ไม่ใช่ออก ก็จะทำให้มีโอกาสตอบคำถามได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

• ตอบคำถามให้กระชับ เข้าใจง่าย

การทำข้อสอบ SAT Writing เทคนิคการตอบคำถามให้กระชับ เข้าใจง่าย ถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ได้คะแนนสูง โดยผู้สอบจะต้องทำความเข้าใจประเด็นของคำถาม และตอบให้ตรงประเด็น และชัดเจน โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความกระชับ อ่านง่าย ไม่ต้องเขียนให้เยิ่นเย้อ

ข้อสอบ SAT Writing เป็นข้อสอบ Evidence-based Reading and Writing ที่จะอยู่ใน Section 2  ซึ่งรูปแบบข้อสอบจะเป็นการหา Error ที่ซ่อนอยู่ในบทความ ที่มีด้วยกัน 4 บทความ รวมข้อสอบทั้งหมด 44 ข้อ โดยจะมีคำถามที่หลากหลาย เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น น้องๆ จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจภาษาอังกฤษและฝึกฝนเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้ และการทำข้อสอบ SAT Writing ด้วยเทคนิคดีๆ แบบนี้ก็จะช่วยให้สามารถทำข้อสอบได้เร็วและง่ายขึ้น ที่สำคัญยังช่วยเพิ่มคะแนนข้อสอบให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

คะแนนกลุ่ม Eng สอบอะไรดี CU-TEP VS IELTS อยากเข้า BBA TU ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

Date : Apr 11, 2022

You May Like