BLOG

  Home Blog Highlight รวม 11 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ป. ตรี ป.โท และป.เอก ที่น่าสนใจ

รวม 11 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ป. ตรี ป.โท และป.เอก ที่น่าสนใจ

รวมทุนเรียนต่อต่างประเทศ

การเรียนต่อต่างประเทศเป็นการเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับตัวเอง เพื่อให้ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่สนใจ อีกทั้งยังเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเอง แต่การไปเรียนต่อต่างประเทศน้องๆ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อ ทั้งเรื่องของภาษาหรือค่าใช้จ่ายก็ตาม ซึ่งการหาทุนการศึกษาถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในการแบ่งเบาภาระและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยในปัจจุบันมีทุนที่น่าสนใจมากมายในหลายๆ ประเทศ ดังนั้น บทความนี้ทาง InterPass จึงรวบรวมทุนเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญาเอกมาให้ได้เลือกกัน

สำหรับคนที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ ป.ตรี ป.โท หรือป.เอกในสาขาต่างๆ เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมก่อนสมัครทุน ต้องไปดูกันก่อนว่าทุนแต่ละตัวมีเงื่อนไข หรือว่ากำหนดคุณสมบัติไว้อย่างไรบ้าง 

ขอทุน Holland

1. Holland Scholarships

Holland Scholarships เป็นทุนการศึกษาที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ของเนเธอแลนด์ ที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในเนเธอแลนด์ ซึ่งมีสถาบันให้เลือกได้มากถึง 38 สถาบัน เป็นทุนเรียนต่อต่างประเทศ ป.ตรี และป.โทที่น่าสนใจเลยทีเดียว 

ข้อมูลทุน Holland Scholarships

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร:  ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
 • ประเภททุน:  ทุนบางส่วน สนับสนุนค่าเล่าเรียน 5,000 EUR (ประมาณ 180,000 บาท)
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย: Leiden University, Utrecht University, Tilburg University, Amsterdam University of the Arts, The Hague University of Applied Sciences และ Hotelschool The Hague เป็นต้น

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • ไม่เป็นนักศึกษาที่มาจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
 • ต้องเป็นนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อแบบเต็มเวลาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในประเทศเนเธอร์แลนด์ และในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทุน Holland Scholarships
 • ไม่เคยได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยในเนเธอแลนด์
ขอทุน ออสเตรเลีย

2. Destination Australia Scholarship

Destination Australia Scholarship เป็นทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มาแทนทุน Endeavour Scholarship ซึ่งยกเลิกไปในปี 2019 โดยจะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาออสเตรเลียจำนวน 380 ทุน อย่างละเท่าๆ กัน เพื่อให้ได้เรียนนอกเมืองใหญ่ของออสเตรเลีย และยังเป็นการสนับสนุนชุมชนนอกเมืองให้ได้รับการพัฒนาและเกิดการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง นอกจากการเรียนแล้วนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้อาจต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนต่างๆ

ข้อมูลทุน Destination Australia Scholarship

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 • ประเภททุน: ทุนบางส่วน สนับสนุนค่าเล่าเรียน 7500 AUD (ประมาณ 180,000 บาท)
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย: La Trobe University, Deakin University และ Federation University เป็นต้น

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

สำหรับทุน Destination Australia Scholarship เกณฑ์และคุณสมบัติในแต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเอง และเกณฑ์แต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครพื้นฐานที่ส่วนใหญ่กำหนดไว้ มีดังนี้

 • ต้องมีผลการศึกษาขั้นต่ำ 3.00 
 • มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
  • IELTS ไม่ต่ำว่า 6.0 
  • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 75 
ทุน Obama Foundation

3. ทุน Obama Foundation

ทุน Obama เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วโลก ได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำผ่านการเรียนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำความรู้ รวมถึงทักษะที่ได้ไปแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศของตนเอง ซึ่งทุนที่ได้รับมีการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ข้อมูลทุน Obama Foundation

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ทุกระดับการศึกษา 
 • ประเภททุน: ทุนเต็มจำนวน แบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย: Columbia University

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • มีความเป็นผู้นำในชุมชน และพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาประเทศตนเอง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในทุกๆ ด้าน
 • สำหรับผู้สมัครที่มาจากประเทศอื่นๆ และไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, PTE และ DET เป็นต้น
ทุน Ivy League

4. Ivy League Scholarships

Ivy League เป็นทุนจาก 8 กลุ่มมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เข้ายากพอสมควร สำหรับทุนของ Ivy League ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ และพิจารณาทุนตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีคุณสมบัติพิเศษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แต่สำหรับผู้ที่ขอทุนแล้วไม่ได้ สามารถเขียนเพื่อยื่นพิจารณาทุนใหม่ได้ 

ข้อมูลทุน Ivy League

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 • ประเภททุน: ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย: Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University, Yale University

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่น ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 • มีปัญหาด้านการเงิน หรือเป็นผู้มีรายได้น้อยตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด 
Podcast Corporate Cultural Scholarships

5. Podcast Corporate Cultural Scholarships

ทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดย The Investor’s Podcast ซึ่งเป็นเครือข่ายพอดแคสต์สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ โดยจะมอบเงินสนับสนุน เพื่อศึกษาในระดับปริญาตรี และบัณทิตศึกษาในสาขาใดก็ได้ที่สนใจ

ข้อมูลทุน Podcast Corporate Cultural 

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 • ประเภททุน: ทุนบางส่วน สนับสนุนเงินจำนวน 1,000 UAD (ประมาณ 34,000 บาท)
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย: ไม่ระบุมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • เป็นนักศึกษาจากประเทศใดก็ได้ 
 • ต้องแนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ตรงตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด
ทุน Full Bright

 6. Fulbright Scholarship

ทุน Fulbright เป็นทุนให้เปล่าจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อให้นักศึกษาประเทศอื่นๆ ทั่วโลกได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ภาษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์ แต่มีข้อแม้ว่าหลังจากเรียนจบจะไม่สามารถทำงานต่อที่สหรัฐอเมริกาได้ 

ข้อมูลทุน Fulbright

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 • ประเภททุน ทุนเต็มจำนวน แบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Stanford University, Columbia University และ University of Michigan เป็นต้น

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • เป็นนักศึกษาที่ถือสัญชาติไทย ไม่ถือสองสัญชาติ และไม่มีกรีนการ์ด
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 • มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 สำหรับปริญญาโท และปริญญาเอกต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 
 • ไม่เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อเมริกา หรือเคยได้รับทุน Fulbright มาก่อน
 • พร้อมสัมภาษณ์ทุนในประเทศไทย 
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  • ปริญญาโท
   • IELTS 6.5
   • TOEFL 80
 • ปริญญาเอก 
  • IELTS 7.5
  • TOEFL 100
ทุน Chevening

7. ทุน Chevening

Chevening เป็นทุนจากรัฐบาลประเทศอังกฤษ ที่ช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่น มีศักยภาพในความเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะพัฒนาประเทศของตัวเอง เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ ซึ่งมีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือก ถือเป็นอีกหนึ่งทุนที่มีการแข่งขันสูง ที่สำคัญเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดมากนัก เพียงแต่หลังจากจบการศึกษาจะต้องกลับมาทำงานที่ประเทศตัวเองอย่างน้อย 2 ปี 

ข้อมูลทุน Chevening

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ปริญญาโท 
 • ประเภททุน: ทุนเต็มจำนวน แบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ  ค่าที่พัก ค่าเดินทางสำหรับการไปสัมภาษณ์ทุน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอังกฤษ ค่าธรรมเนียมสนามบินเเละค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน ค่าวีซ่า ค่าทำงานวิจัย 
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย: Oxford University, The University of Hull, Newcastle University, Brunel University London, University of Cambridge และ University of Birmingham เป็นต้น

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • สัญชาติไทย
 • จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง หรือมีคะแนนเทียบเท่าเป็นขั้นต่ำตามระบบอังกฤษ หรือได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2,800 ชั่วโมง
 • มีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 ขึ้นไป และต้องไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 5.5 
 • ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษมาก่อน
 • ได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากมหาวิทยาลัยที่ยื่นสมัคร
ทุนเรียนฟรี เยอรมัน DAAD

8. ทุน DAAD 

ทุน DAAD เป็นทุนจากรัฐบาลเยอรมัน ซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย ตั้งแต่วิชาทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาด้านศิลปะ อย่างสถาปัตยกรรม การแสดง ดนตรี ศิลปะ ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีจำนวนทุนที่จัดสรรมาไม่เท่ากัน สำหรับน้องๆ ที่สนใจต้องคอยติดตามจากเว็บทางการอย่างสม่ำเสมอ 

ข้อมูลทุน DAAD

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ปริญญาโท และปริญญาเอก
 • ประเภททุน: ทุนเต็มจำนวน แบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพสำหรับปริญญาโท 861 ยูโรต่อเดือน และปริญญาเอก 1200ยูโรต่อเดือน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย: Leipzig University of Applied Sciences, University of Göttingen, HTW berlin university of applied sciences และUniversity of Oldenburg Haarentor Campus เป็นต้น

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องแบบปกติ 4 ปี
 • จบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี 
 • จบการศึกษาด้วยผลการเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
 • มีทักษะภาษาเยอรมันตามที่ทุนกำหนด เช่น DSH 2 หรือ DaF 4 ในระดับ B1
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
  • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 
ขอทุน Erasmus Mundus

9. ทุน Erasmus Mundus

ทุนการศึกษา Erasmus Mundus เป็นทุนของโครงการสหภาพยุโรป ที่อยากจะพัฒนาด้านการศึกษา จึงให้ทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านการเรียนรู้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาให้ 2 ปี ซึ่งในแต่ละปีทุน Erasmus Mundus ของแต่ละสาขาจะมีจำนวนการรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป 

ข้อมูลทุน Erasmus Mundus

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ปริญญาโท 
 • ประเภททุน: ทุนเต็มจำนวน แบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย: University of Tartu, University of Glasgow, Corvinus University of Budapest, Jagiellonian University in Krakow, KIMEP University, Ilia State University, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod และ National University Kyiv-Mohyla Academy เป็นต้น

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกศึกษาต่อ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกศึกษาต่อ
ทุน Humphrey

10. ทุน Humphrey Fellowship Program

ทุน Humphrey Fellowship Program เป็นทุนจากรัฐบาลอเมริกาที่มอบให้นักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร และนักวิชาการ ถือเป็นอีกทุนที่มีสาขาวิชาให้เลือกเยอะ แต่ไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้ เพราะผู้ประเมินจะเป็นผู้เลือกมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมตามหลักสูตรที่ผู้สมัครมีความชำนาญหรือถนัด  

ข้อมูลทุน Humphrey Fellowship Program

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ทุนวิจัยสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ระยะเวลาในการเรียน 10 เดือน
 • ประเภททุน: ทุนเต็มจำนวน แบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าหนังสือในการเรียน เงินสนับสนุนเพิ่มเติมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุม สัมมนา และทัศนศึกษา เป็นต้น ค่าเดินทางภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย American University, Washington College of Law, Arizona State University, Boston University, Cornell University, Emory University, Massachusetts Institute of Technology และ Michigan State University เป็นต้น

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • จบปริญญาตรี และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
  • TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 71
ทุนเรียน ออสเตรเลีย

11. Australia Awards ASEAN Scholarships

ทุน Australia Awards ASEAN Scholarships เป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย ที่จะมอบให้กับนักศึกษาในประเทศอาเซียนอย่างประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้มีการพัฒนาและต่อยอดในสาขาที่สนใจศึกษาต่อ 

ข้อมูลทุน Australia Awards ASEAN Scholarships

 • ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ปริญญาโท และปริญญาเอก
 • ประเภททุน: ทุนเต็มจำนวน แบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ เงินสนับสนุนทางวิชาการเพิ่มเติม เงินช่วยเหลืองานภาคสนามสำหรับนักศึกษาวิจัยและปริญญาโท ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ตัวอย่างมหาวิทยาลัย: Carnegie Mellon University Scholarships, Deakin University Scholarships, Melbourne Research Scholarships, Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship, Charles Darwin University Scholarships, Griffith University Scholarships และ Queensland University Law Scholarships เป็นต้น

เงื่อนไขการรับสมัครทุน

 • สัญชาติไทย บรูไน มาเลเซีย หรือสิงคโปร์
 • จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีผลการสอบวัดระดับภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และแต่ละพาร์ตต้องได้ขั้นต่ำ 6.0
  • TOEFL PBT ไม่ต่ำกว่า 575 
  • TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  • PTE Academic ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
 • ผู้ที่จบการศึกษาจากออสเตรเลียไม่เกิน 2 ปี และผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักโดยมีระยะเวลาการเรียนในประเทศนั้นๆ เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ หรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์

สรุป
11 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ป. ตรี ป.โท หรือว่า ป.เอก ที่ InterPass ได้รวบรวมมาให้ถือว่าเป็นทุนที่น่าสนใจมากทีเดียว ซึ่งการไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นเป็นการเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับตัวเอง ได้ไปเรียนรู้และหาประสบการณ์เพิ่มเติม ทั้งนี้ น้องๆ จำเป็นต้องเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษให้ดี เพราะต้องยื่นผลการทดสอบด้านภาษาไม่ว่าจะเป็น IELTS หรือ TOFEL นั่นเอง แต่สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเอง ก็สามารถปรึกษาพี่ๆ InterPass ได้เลย เพราะเรามีติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้และเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆ ได้มีคะแนนสูงๆ เข้าสู่คณะในฝันที่ต่างประเทศได้

รู้ทันเทคนิคพิชิต Paired Passage ใน SAT Reading โดย ครูพี่แบงค์ GED เข้าคณะไหนได้บ้าง Part2

Date : Aug 16, 2022

You May Like