BLOG

  Home Blog BMAT #TCAS64 Requirement: หมอ, ทันตะฯ ม.เชียงใหม่ รอบ 1 Portfolio

#TCAS64 Requirement: หมอ, ทันตะฯ ม.เชียงใหม่ รอบ 1 Portfolio

TCAS64 Requirement: หมอ, ทันตะฯ ม.เชียงใหม่ รอบ 1 Portfolio

สวัสดีค่ะน้องๆชาว InterPass ทุกคนที่เข้ามาอ่านตรงนี้ คงจะมีความฝันที่อยากเป็นคุณหมอกันแน่นอน วันนี้พี่ๆ InterPass มาบอกข้อมูลที่รวบรวม Requirement ของคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก TCAS64 รอบ 1 ที่รวมข้อมูลน่าสนใจมาให้น้องๆ ใน blog นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจอยากจะเป็นคุณหมอ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลยค่า

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ (โรงเรียนไทย และโรงเรียนนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ (โรงเรียนไทย และโรงเรียนนานาชาติ) (รับ 25 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • เด็กโรงเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต)
  • มี GPA สะสม ม.4 ไม่ต่ำกว่า 3.5 และ GPA ม. 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มี GPA วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ 3.50
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • เด็กโรงเรียนนานาชาติกำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (US) หรือ Year 13 ( UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี
 • มี GPA รายวิชาใน Grade 10-11 (US) ใน 3 วิชาคือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์หรือ ≥ Grade B+ หรือมีผลสอบ SAT II score ใน3 วิชาคือ 1. ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ แต่ละวิชา ≥ 650 คะแนน หรือผลสอบ IB diploma ≥ level 6
 • มี GPA รายวิชาใน Year 11-12 (UK) ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ≥ Grade B+ หรือมีผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE O level ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ≥ Grade B+ และผลการสอบ AS/A level (3 วิชา) ≥ Grade A หรือผลสอบ IB diploma ≥ level 6
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • โรงเรียนไทย TOEFL (iBT) ≥ 79 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6.5
  • โรงเรียนนานาชาติ TOEFL (iBT) ≥ 100 หรือ IELTS (Academic) ≥ 7
 • ผลสอบความถนัดทางแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • โรงเรียนไทย มีผลสอบ Biomedical admissions test (BMAT) โดยต้องมีผลสอบรวมใน section 1 และ section 2 ไม่น้อยกว่า 9.0
 • โรงเรียนนานาชาติ มีผลสอบ Biomedical admissions test (BMAT) โดยต้องมีผลสอบรวมใน section 1 และ section 2 ไม่น้อยกว่า 9.0 และ ผลสอบ SAT Subject Test (SAT II) วิชา Biology และ Chemistry ≥ 650 พร้อม Physics หรือ Math ≥ 650
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  • ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 3 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) (คิดน้ำหนัก 15%)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเรียนดีโอลิมปิก (รับ 25 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต)
  • มี GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มี GPA วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ 3.50
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL (iBT) ≥ 60 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6.0
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  • ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 3 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) (คิดน้ำหนัก 15%)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล (รับ 10 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต)
  • มี GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มี GPA วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ 3.50
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL (iBT) ≥ 60 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6.0
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน
  • ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 2 ผลงาน
  • ผลงานด้านวิทยาการข้อมูล 1 ผลงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการหมอฟันคนดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการหมอฟันคนดี (รับ 5 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.75
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL (iBT) ≥ 75 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6.0 หรือ CMU-eTEGS  ≥ 80

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการผู้เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (รับ 10 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.75
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL (iBT) ≥ 80 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6.5

 สำหรับว่าที่คุณหมอที่มีความสนใจ ทาง InterPass เรามีจัดคอร์สเรียนเป็น Package ติดชัวร์หมอรอบ 1 เตรียมพร้อมทั้ง IELTS และ BMAT จัดเต็มครบทุก skill ตั้งแต่ปรับพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เข้มข้น จะเป็น Live Class เรียนสดกับติวเตอร์ที่สถาบัน หรือ New S.E.L.F อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาออนไลน์ที่น้องๆต้องการ และคอร์สสดตัวต่อตัวติวเข้มทุกเนื้อหาที่ต้องการ ทั้งสนุกและได้ความรู้ที่จะนำไปสอบต่อจากผู้สอนระดับแนวหน้า และถ้าว่าที่คุณหมอคนไหนสนใจคอร์สหมอรอบ 1 สามารถเข้ามาสอบถามหรือวางแผนการเรียนไปพร้อมกับเราได้ทั้ง 3 ช่องทางทั้งที่ InterPass สาขาสยามสแควร์ซอย 10 และสาขาวรรณสรณ์ชั้น 9 หรือจะ Line : @InterPass, Tel : 089-9964256, 089-9923965 สมัครได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 09:00 – 19:00 น.ได้เลยนะคะ

________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
Tel: 089-9964256, 089-9923965

Requirement หมอโครงการ MDX/MD02 ทันตะ ม.ขอนแก่น FAQ : รวมคำถาม SAT 2021 อัพเดทข้อมูลสนามสอบ

Date : May 14, 2021

You May Like