BLOG

  Home Blog BMAT #TCAS64 Requirement: หมอ, ทันตะฯ, เภสัชฯ ภาคอินเตอร์ รอบ 1 Portfolio

#TCAS64 Requirement: หมอ, ทันตะฯ, เภสัชฯ ภาคอินเตอร์ รอบ 1 Portfolio

TCAS64 Requirement: หมอ, ทันตะฯ, เภสัชฯ ภาคอินเตอร์ รอบ 1 Portfolio

สวัสดีค่ะน้องๆชาว InterPass ทุกคนที่เข้ามาอ่านตรงนี้ คงจะมีความฝันที่อยากเป็นคุณหมอกันแน่นอน วันนี้พี่ๆ InterPass มาบอกข้อมูลที่รวบรวม Requirement ของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จาก TCAS64 รอบ 1 ที่รวมข้อมูลน่าสนใจมาให้น้องๆ ใน blog นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจอยากจะเป็นคุณหมอ จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลยค่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) (รับ 30 คน)

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1 นักเรียนจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ 25 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • กรณีหลักสูตรไทย ต้องมีคะแนนสะสม 3.00 และมีรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทั้งหมด 4 วิชาดังต่อไปนี้ในระเบียนแสดงผล 1.คณิต 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี
 • กรณีหลักสูตรนานาชาติ มีมีรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทั้งหมด 4 วิชาดังต่อไปนี้ในระเบียนแสดงผล 1.คณิต 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • AP Curriculum (US/Canada): เกรด 10 11 และ 12
  • lB Curriculum: ปี 10 11 12 และ 13
  • A Level Curriculum: ปี 10 11 12 และ 13
  • และต้องมีเกรด หรือคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่เกรด 10 จนถึงวันสมัคร 3.00 หรือสูงกว่า
  • ผลการสอบจาก GCE Advanced – Level International Advanced – Level ต้องผ่าน 3 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C ไม่รวมรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน
  • ผลการสอบจาก international Baccalaureate Diploma ต้องได้ผ่าน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน

กลุ่ม 2 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในชั้นปีสุดท้ายระดับเกรด 12
 • GPAX ≥ 3.50
 • มีรายวิชาในระเบียนแสดงผลเรียน 1.คณิตศาสตร์ 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี
 • ต้องได้เกรด A อย่างน้อย 2 วิชา ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ เคมี แสดงในระเบียบผลการเรียน
 • ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อผู้เสนอรับการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของเพิ่มเติมผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่ม

 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • มีผลสอบ SAT II (Subject Test)
  • Biology M ไม่ต่ำกว่า 650 และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า 650 และ Physics หรือ Math Level 2 ไม่ต่ำกว่า 650
โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (รับ 20 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  • มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • IELTS UKVI ≥ 7 (แต่ละทักษะต้อง ≥ 6.5)
  • IELTS UKVI คือ IELTS for UK Visas and Immigration ชื่อก็บอกตรงๆ เลยว่าออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการทำ Visa ไปประเทศอังกฤษโดยที่ไปเรียนในหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรีครับ เช่น เรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หรือไปเรียนคอร์สอื่น ๆ ที่ต้องใช้ Student Visa (Tier 4) แต่น้องๆ ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะเนื้อหาของ IELTS UKVI เหมือนกันการสอบ IELTS ปกติเลยค่ะ
 • ผลสอบ BMAT
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ทันตแพทยศาสตร์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับ 3 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  • มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.75
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • IELTS UKVI ≥ 6.5 (แต่ละทักษะต้อง ≥ 6) หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

CICM แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับ 30 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  • มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • IELTS ≥ 6.5
  • TU-GET ≥ 550
  • TOEFL ≥ 79
 • ผลสอบ BMAT
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
CICM ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CICM ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับ 20 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  • มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • IELTS ≥ 6.5
  • TU-GET ≥ 550
  • TOEFL ≥ 79
 • ผลสอบ BMAT
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
คณะเภสัชศาสตร์ โครงการนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ โครงการนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับ 20 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  • มี GPAX 5 ภาคเรียน  ≥ 3.70 (กลุ่มคณิต, กลุ่มวิทย์ และกลุ่มอังกฤษ  ≥ 3.00)
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • IELTS ≥ 5.0
  • CU-TEP  ≥ 60
  • TU-GET ≥ 500
  • TOEFL ≥ 52
 • ผลสอบ BMAT
  • ผลสอบ 2 Sections คือ Aptitude Test & Skills และ Scientific Knowledge รวมกันเฉลี่ย  ≥ 4.0 ส่วน Writing ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • ผลสอบ SAT Subject Test
  • Math II, Physics, Chem. และ Biology ≥ 400
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • หมายเหตุ: ใช้ GPAX ยื่นคู่กับคะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่ง (ใช้ KEPT 62 แทนคะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษได้) และ กรณีที่ไม่มีผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มวิทย์และคณิต สามารถใช้คะแนน BMAT หรือ SAT II แทนได้

คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ หรือสถานศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับ 5 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  • มี GPAX 5 ภาคเรียน  ≥ 3.00 (คณิต, ชีวะ, ฟิสิกส์ และเคมี ≥ 3.00)
 • สำหรับเอกสารคุณวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่เรียน International Program
  • ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Year 13 ส่วนระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ Grade 12
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับระบบ A-Level และ IGCSE จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาในระดับ  Year 11-12 และระบบ AP จำเป็นต้องใช้ผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ Grade 10-11
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • IELTS ≥ 5.5
  • TOEFL ≥ 65
 • ผลสอบ BMAT
  • ผลสอบ 2 Sections คือ Aptitude Test & Skills และ Scientific Knowledge รวมกันเฉลี่ย  ≥ 4.0 ส่วน Writing ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • ผลสอบ SAT Subject Test
  • Math II, Physics, Chem. และ Biology ≥ 400
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • ใช้ GPAX ยื่นคู่กับคะแนนกลุ่มภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่ง และกรณีไม่มีผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชากลุ่มวิทย์และคณิต สามารถใช้คะแนน BMAT หรือ SAT II แทนได้

สำหรับว่าที่คุณหมอที่มีความสนใจ ทาง InterPass เรามีจัดคอร์สเรียนเป็น Package ติดชัวร์หมอรอบ 1 เตรียมพร้อมทั้ง IELTS และ BMAT จัดเต็มครบทุก skill ตั้งแต่ปรับพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เข้มข้น จะเป็น Live Class เรียนสดกับติวเตอร์ที่สถาบัน หรือ New S.E.L.F อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาออนไลน์ที่น้องๆต้องการ และคอร์สสดตัวต่อตัวติวเข้มทุกเนื้อหาที่ต้องการ ทั้งสนุกและได้ความรู้ที่จะนำไปสอบต่อจากผู้สอนระดับแนวหน้า และถ้าว่าที่คุณหมอคนไหนสนใจคอร์สหมอรอบ 1 สามารถเข้ามาสอบถามหรือวางแผนการเรียนไปพร้อมกับเราได้ทั้ง 3 ช่องทางทั้งที่ InterPass สาขาสยามสแควร์ซอย 10 และสาขาวรรณสรณ์ชั้น 9 หรือจะ Line : @InterPass, Tel : 089-9964256, 089-9923965 สมัครได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 09:00 – 19:00 น.ได้เลยนะคะ

________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
Tel: 089-9964256, 089-9923965

TCAS64 Requirement: หมอ, ทันตะฯ, เภสัชฯ ภาคอินเตอร์ รอบ 1 Portfolio LL.B – TU ประกาศ Admission Requirements

Date : May 19, 2021

You May Like