BLOG

  Home Blog Latest สรุปมาให้แล้ว คะแนน SAT ยื่นคณะอะไรได้บ้าง

สรุปมาให้แล้ว คะแนน SAT ยื่นคณะอะไรได้บ้าง

สรุปมาให้แล้ว คะแนน SAT ยื่นคณะอะไรได้บ้าง

ข้อสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) เป็นข้อสอบที่น้องๆ ที่มีความตั้งใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ในไทยจะต้องสอบหากเป็นเงื่อนไขที่ทางมหาลัยกำหนด น้องๆ คนไหนที่อยากทราบว่าคะแนน SAT ยื่นอะไรได้บ้าง วันนี้เรามีข้อมูลมาฝากกัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College)

มหาวิทยาลัยชั้นนำและเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่เรียกได้ว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก โดยมีคณะที่เปิดสอนจำนวน 17 คณะ มาดูกันว่าคะแนน SAT ยื่นคณะอะไรได้บ้างในมหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะบริหารธุรกิจ (BBA)

คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นคณะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ที่นี่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจด้วยกันทั้งหมด 4 สาขา ประกอบไปด้วย

 • Business Economics (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 • Finance (สาขาวิชาการเงิน)
 • International Business (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • Marketing (สาขาวิชาการตลาด)

น้องๆ ที่ต้องการเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องมีคะแนน SAT Math ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (B.Eng.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาที่เปิดรับคะแนน SAT ก็คือสาขา Computer Engineering MUIC นั่นเอง การเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ก็จะเรียนแบบบูรณาการ รวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ถือว่าเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด และยังได้ข้อได้เปรียบด้านทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยคะแนน SAT ที่ทางสาขานี้ต้องการก็คือ SAT Math ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์ (B.S.c.)

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำระดับสากล มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ เน้นการวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะวิทยาศาสตร์จะเปิดสอนด้วยกันทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้

 • Applied Mathematics (สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์)
 • Biological Sciences (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
 • Chemistry (สาขาวิชาเคมี)
 • Computer Science (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
 • Physics (สาขาวิชาฟิสิกส์)
 • Food Science and Technology (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

สำหรับคะแนน SAT ที่ต้องใช้คือ Math จำนวนไม่น้อยกว่า 600 คะแนน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะนิเทศศาสตร์ (B.Com.Arts.)

คณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสาขาที่เปิดสอนอยู่จำนวน 1 สาขา นั่นก็คือ  Media and Communication  (สื่อและการสื่อสาร) โดยคณะนี้จะสอนในเชิงบูรณาการในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชาเอก ได้แก่ Mass Communication and Journalism (สื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์) และ Creative Content (การสร้างเนื้อหางานสร้างสรรค์) สำหรับคะแนน SAT ที่ใช้ในการสมัครนั่นก็คือ SAT Math โดยจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หลักสูตรการจัดการบัณทิต  (B.M.)

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship) เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาเพื่อตอบรับการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21  โดยน้องๆ ที่ประสงค์จะใช้คะแนน SAT ยื่นในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องมีคะแนน SAT Math 500 คะแนนขึ้นไป 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาถึงอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ แทบทุกคน มาดูกันว่าSAT ยื่นคณะอะไรได้บ้างในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA CU) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเองก็มีเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีอยู่ หรือที่เรียกว่า BBA (The Bachelor of Business Administration) นั่นเอง โดยมีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้

 1. International Business Management (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • Financial Analysis and Investment (เอกการวิเคราะห์และการลงทุน)
 • Brand and Marketing Management (เอกกการจัดการแบรนด์และการตลาด)
 • International Business (เอกธุรกิจระหว่างประเทศ)
 1. Accounting (สาขาวิชาการบัญชี)

น้องๆ ที่สนใจอยากเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้องการที่จะยื่นคะแนน SAT น้องๆ จะต้องทำคะแนน SAT (Math & Evidence-based Reading & Writing) รวมกันไม่ต่ำกว่า 1,270 คะแนน  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE, ChPE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอีกคณะที่ได้รับความนิยม แบ่งออกเป็น วิศวกรรม หรือ ISE (International School of Engineering) และวิศวกรรมเคมี หรือ ChPE (Chemical and Process Engineering) โดย ISE มีสาขาเรียนทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

 • AERO : Aerospace Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน)
 • ADME : Automotive Design and Manufacturing Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์)
 • NANO : Nano Engineering (สาขาวิศวกรรมนาโน)
 • ICE : Information & Communication Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร)
 •  Robotics & AI : Robotics and Artificial Intelligence Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)

และ ChPE มี 1 สาขา คือ Chemical and Process Engineering (สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ) นั่นเอง

คะแนน SAT ที่น้องๆ จะต้องใช้ยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็คือ คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ และคะแนนความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โดย SAT Math สำหรับ ChPE ต้องไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และ SAT Math สำหรับ ISE ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน ส่วนคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ก็ต้องมี SAT II วิชา Physics และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า 600 คะนนในแต่ละวิชา หรือ ทั้งนี้ เนื่องจาก SAT II หรือ SAT Subject Test นี้เป็นการสอบที่ยกเลิกไปแล้ว หากไม่ได้มีคะแนนเก่าที่เก็บไว้อยู่ จะต้องใช้ผลคะแนนอื่นแทน อาทิ คะแนน CU-ATS อย่างน้อย 800 คะแนน  

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ISE ได้ ที่นี่ และข้อมูลเพิ่มเติม ChPE ได้ที่นี่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา มีการเรียนการสอนแบบนานาชาติ มุ่งเน้นให้นิสิตคุ้นเคยกับการทำงานแบบสากล ใครที่สนใจคณะนี้จะต้องใช้คะแนน SAT ภาษาอังกฤษอย่าง SAT (Evidence-based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน และคะแนนความถนัดด้านคณิตศาสตร์ SAT Math ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ คะแนน CU-AAT กลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และกลุ่มคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะอักษรศาสตร์ (BALAC)

อีกหนึ่งคณะของจุฬาที่ใครๆ ก็ต้องรู้จัก ใครที่ชอบเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมก็บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ เพราะที่นี่สอนอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ภาษา วัฒนธรรม สังคม มนุษย์ พร้อมด้วยทุนการศึกษาต่างประเทศมากมาย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกล สำหรับหลักสูตรนานาชาติมี 1 สาขา คือ เอกภาษาและวัฒนธรรม น้องๆ ที่อยากเข้าเรียนคณะนี้จะต้องมีคะแนน SAT (Evidence-based Reading and Writing) ขั้นต่ำ 480 คะแนน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts)

คณะนิเทศศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนในสายการเรียนนี้ และยังเป็นคณะยอดนิยมของคนดังหลายๆ คน โดยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารสื่อ สร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับรอบที่ 1 สาขาที่เลือกได้คือ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นั่นเอง

คะแนน SAT ที่ใช้ในการสมัครเรียนคือคะแนนความถนัดด้านภาษาอังกฤษ SAT Evidence-based Reading & Writing ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่สำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ทั้งยังเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาดูกันว่าSAT ยื่นคณะอะไรได้บ้างในธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 4 ปีด้วยกัน ทั้งยังสนับสนุนการเรียนแลกเปลี่ยนกับโปรแกรมบริหารธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ด้านการศึกษากับ Business School มากกว่า 50 แห่ง โดยหลักสูตรนี้มีสาขาให้เลือกจำนวนทั้งสิ้น 3 สาขา ดังนี้

 • Accounting (สาขาวิชาบัญชี)
 • Finance (สาขาวิชาการเงิน)
 • Marketing (สาขาวิชาการตลาด)

โดยมีเงื่อนไขที่ว่าต้องมีคะแนน SAT ความถนัดด้านคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และด้านภาษาอังกฤษ SAT Evidence-based Reading and Writing ไม่น้อยกว่า 460 คะแนน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะเศรษฐศาสตร์ (BE)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถามและหาคำตอบ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เข้าถึงง่าย พร้อมทั้งยังมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์มีสาขาวิชาเอกให้เลือกถึง 5 สาขา ได้แก่

 • Theoretical and Quantitative Economics (ทฤษฎีและการวิจัยเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์)
 •  Business Economics (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 • Monetary and Financial Economics (เศรษฐศาสตร์การเงินและสกุลเงิน)
 • Public Economics, Development and Political Economics (เศรษฐศาสตร์การเมือง การพัฒนา และภาครัฐ)
 • General Economics (เศรษฐศาสตร์ทั่วไป)

คะแนน SAT ที่สามารถยื่นเพื่อเข้าเรียนในคณะนี้ มีดังนี้ SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน และคะแนนวัดความสามารถภาษาอังกฤษ  SAT Evidence-based Reading & Writing ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะที่สอนและสร้างบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม ประยุกต์นำเอาสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีสาขาให้เลือกเรียนดังนี้

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 •  สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

โดยสาขาที่ต้องใช้คะแนน SAT ก็คือสาขาที่เป็นหลักสูตรนานาชาตินั่นเอง

 • BEC สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มีคะแนน SAT 400 คะแนนขึ้นไป (NEW SAT) Evidence-base Reading and Writing
 • BAS สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้คะแนน SAT ระบบใหม่(Evidence-based Reading and Writing) 350 คะแนนขึ้นไป
 • สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีคะแนน OLD SAT (Critical Reading) 350 คะแนน หรือ SAT 400 คะแนน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (BJM)

คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีสื่อต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนก้าวตามพัฒนาการที่ก้าวไกลและความหลากหลายของสื่อทั้งในไทยและในต่างประเทศ ในคณะนี้น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการทำสื่อ เช่น การทำสื่อด้านภาพยนตร์ การถ่ายภาพ การทำข่าว โทรทัศน์ วิทยุและโฆษณา มาดูกันว่าคะแนน SAT ที่ต้องยื่นหากอยากสมัครเรียนคณะนี้มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

 • นักเรียนไทยกำลังศึกษาหรือจบการศึกษามัธยมปลาย จากโรงเรียนสามัญหรือเทียบเท่า และ NEW SAT (Evidence-based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • นักเรียนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและนักเรียนต่างชาติทุกกรณี ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ OLD SAT(Critical Reading) ไม่ต่ำ กว่า 350 คะแนน และ New SAT (Evidence-based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการเกษตร และนับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ มีด้วยกันถึง 5 วิทยาเขต และมีปรัชญาของตัวเองที่ว่า เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม มาดูกันว่าSAT ยื่นคณะอะไรได้บ้างในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (IUP/IDDP)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านวิศวกรรม มาพร้อมจุดเด่นที่น่าสนใจเอามากๆ ก็คือน้องๆ สามารถเลือกเรียนโครงการเรียน 5 ปี ที่เรียนแล้วได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเรียน IUP เป็นเวลา 3 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับทางหลักสูตรอีก 2 ปี ในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย แถมยังเลือกได้อีกว่าอยากต่อโทในด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ ในปัจจุบันมีหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร ได้แก่

 • Electrical Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
 • Electrical-mechanical Manufacturing Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต)
 • Environmental Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 • Mechanical Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
 • Software and Knowledge Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์และความรู้)
 • Industrial Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

น้องๆ คนไหนที่อยากเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องการยื่นคะแนน SAT จะต้องมีคะแนนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน และ Critical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้  ที่นี่

คณะเศรษฐศาสตร์ (EEBA)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียน เนื่องจากการสอนที่เข้มข้นในทุกๆ จุด โดยมีสาขาวิชาดังนี้

 • สาขาวิชาการประกอบการ  (หลักสูตรนานาชาติ)

หากน้องๆ ต้องการสมัครเข้าสาขาวิชาการประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) น้องๆ จะต้องทำคะแนน SAT R&W ขั้นต่ำที่ 529 คะแนน และ SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คะแนน SAT ที่ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ต้องการคือ SAT R&W ขั้นต่ำ 350 คะแนน และ SAT Math ขั้นต่ำ 530 คะแนน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (AIIP)

อีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจสุดๆ คือคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะที่นิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตมาใช้กับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงวิธีการนำวัตถุดิบต่างๆ เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม โดยภาควิชาของคณะนี้ก็หลากหลายมากๆ ดังนี้

 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ 
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
 • ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ต้องการคะแนน SAT ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน และภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถยื่นคะแนน SAT คณิตศาสตร์และอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ (BBA/ KUBIM)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะอาจารย์ที่มีความสามารถด้านการบริหารธุรกิจในทุกแขนง มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพราะเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ได้ประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุด หากน้องๆ ต้องการยื่นคะแนน SAT เพื่อเรียนในคณะนี้ ก็ต้องทำคะแนน SAT (Evidence-based Reading and Writing) ให้ได้ 529 คะแนนขึ้นไป 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้  ที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียกว่าป็นอีกมหาวิทยาลัยที่โด่งดังในสาขาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาในดวงใจใครหลายคน แต่นอกจากสายสังคมที่โดดเด่นแล้ว ก็ยังเปิดสอนหลักสูตรทั้งสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณะสายบริหารธุรกิจ ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติด้วยเช่นกัน แล้วที่นี่ใช้คะแนน SAT ยื่นอะไรได้บ้าง ไปดูกัน

คณะศิลปบัณฑิต (BFA)

คณะศิลปบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติประกอบไปด้วย 1 สาขาวิชา ก็คือ คณะศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication Design) เหมาะกับน้องๆ ที่ชอบออกแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพประกอบต่างๆ หรือการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ แถมยังเป็นหลักสูตรนานาชาติแบบ 2 ปริญญาอีกด้วย  โดยคะแนน SAT ที่สามารถยื่นได้ก็คือ SAT ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ 450 คะแนนขึ้นไป 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้  ที่นี่

คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต  (BBA)

คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น มีสาขาที่น่าเรียนถึง 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (Luxury Brand Management) ใครที่ชื่นชอบอยากเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่นและความหรูหรา หรือการออกแบบสินค้าถือว่าน่าสนใจมาก และสาขาการจัดการการโรงแรม (Hotel Management) ที่น้องๆ ก็จะได้เรียนการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมแบบเต็มรูปแบบ บอกเลยว่าจบไปแล้วมีโอกาสได้ทำงานกับโรงแรมหรูๆ ได้เลย โดยใครที่สนใจทั้งสองสาขาวิชานี้ จะต้องมีคะแนน SAT ภาษาอังกฤษ 450 คะแนนขึ้นไปนะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้  ที่นี่

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

นอกจากมหาวิทยาลัยในไทยแล้ว คะแนน SAT ยังสามารถนำไปยื่นเรียนต่อต่างประเทศได้หลากหลายที่ โดยแต่ SAT ยื่นคณะอะไรได้บ้างก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขอย่างไร แน่นอนว่าคะแนนก็จะแตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชาต่างๆ ด้วย อาทิ มหาวิทยาลัย Yale รับพิจารณาคะแนน SAT ร่วมด้วย แต่ไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำของคะแนน ดังนั้นหากวางเป้าหมายจะยื่น SAT ที่นี่ก็จะต้องทำคะแนนให้สูงไว้ก่อน เป็นต้น 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศที่รับพิจารณาคะแนน SAT 

 • University of Florida
 • Durham University 
 • University of Nottingham
 • McGill University
 • University of Queensland 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการการสอบและยื่นคะแนน SAT

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการการสอบและยื่นคะแนน SAT

เห็นตัวเลือกมากมายขนาดนี้แล้ว หลายๆ คนก็คงจะอยากสอบ SAT เก็บเอาไว้ยื่นคณะดีๆ ในดวงใจกันแล้วใช่ไหม แต่ก่อนจะไปลุยสนามสอบก็มีข้อควรรู้ที่จะช่วยให้วางแผนการสอบและการยื่นคะแนนได้ดีขึ้นอยู่ด้วยนะ ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 

คะแนนเก็บได้ 2 ปี

จริงๆ แล้วคะแนน SAT สามารถใช้ได้ตลอดชีพ ไม่มีวันหมดอายุ แต่ทาง College Board แนะนำว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะไม่รับคะแนน SAT ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี หรือมากกว่า 5 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย เพราะคะแนนในแต่ละปีอาจจะเป็นการวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการยากที่ทางมหาวิทยาลัยจะมาใช้ตัดสิน

ทางที่ดีน้องๆ ควรจะสอบอยู่เรื่อยๆ ไม่ควรเก็บคะแนนไว้นานเกินไป นอกจากนี้ จะได้ตรวจสอบตนเองว่าความสามารถทางคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษของเราอยู่ในระดับใด ณ ปัจจุบัน และเหมาะที่จะเข้าเรียนในคณะนั้นๆ หรือไม่

อย่าลืมคำนวณเวลาที่ใช้ในการประมวลผลคะแนนและยื่นคะแนน

ในการสอบ SAT ใช่ว่าสอบเสร็จแล้วผลคะแนนจะออกเลยทันที กว่าผลจะออกก็ใช้เวลาราวๆ 2-3 สัปดาห์หลังวันสอบ เพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องเวลาให้ดี หากไม่อยากพลาดโอกาส นอกจากนี้ น้องๆ ควรจะเริ่มสอบ SAT กันแต่เนิ่นๆ เนื่องจากจะได้มีเวลาแก้ตัวหากคะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

ศึกษาเงื่อนไขอื่นๆ

การยื่นคะแนนก็มีเรื่องการศึกษาเงื่อนไขต่างๆ เช่น การดูว่ามหาวิทยาลัยจะเปิดให้ยื่นคะแนนเมื่อไร เพื่อเป็นการวางแผนการสอบที่รัดกุม และส่งเรื่องให้ College Board ตั้งแต่วันลงสมัครสอบจนถึงไม่เกิน 9 วันหลังสอบเสร็จ

ยื่นในรอบไหนได้บ้าง

โดยปกติแล้วสามารถยื่นได้ตั้งแต่รอบ 1 หรือ รอบ Portfolio โดยการยื่นคะแนน SAT สามารถยื่นได้ทางออนไลน์ เมื่อมหาวิทยาลัยที่น้องๆ สนใจเปิดรับสมัครก็สามารถส่งคะแนน SAT ผ่านทางเว็บไซต์ College Board ได้เลยและทาง College Board จะเป็นคนส่งคะแนนให้ทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโดยละเอียดของคณะนั้นๆ ด้วย 

เตรียมตัวให้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ใครที่ตั้งใจจะใช้คะแนน SAT เป็นบันไดสู่คณะและมหาวิทยาลัยในฝันแล้วก็ต้องอย่าลืมที่จะตรวจสอบข้อมูลอยู่เสมอ โดยเฉพาะเร็วๆ นี้ SAT จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น SAT 2023 ดังนั้น ควรจะเตรียมตัวให้ดี ทั้งทำความคุ้นชินกับแนวข้อสอบแบบ SAT Adaptive Test ให้มากขึ้น รวมไปถึงดูแนวข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นแนวข้อสอบ SAT Digital 2023 พาร์ท Reading & Writing หรือแนวข้อสอบ SAT Digital 2023 พาร์ท Math ไว้ให้แม่น 

สรุป

น้องๆ หลายคนคงจะได้คำตอบไปแล้วว่าใช้คะแนน SAT ยื่นคณะอะไรได้บ้าง หรือคะแนน SAT ยื่นที่ไหนได้บ้าง

เรียกว่ายื่นได้หลายมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเลยทีเดียว แถมยังใช้ประกอบยื่นเข้าศึกษาต่อในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย  
ทั้งนี้ เป็นที่รู้กันว่าสอบ SAT มีค่าใช้จ่ายที่ไม่น้อยเลย ดังนั้น หากสอบรอบเดียวให้ผ่านฉลุยไปเลยก็จะช่วยประหยัดเวลาและก็ประหยัดเงินได้มาก หากอยากเข้าสอบอย่างมั่นใจ การเรียนเสริมกับติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญก็ช่วยได้มากเลยทีเดียว! ใครที่กำลังสงสัยว่าจะเรียน SAT ที่ไหนดี ก็ขอแนะนำคอร์ส SAT ของทาง InterPass ไว้เป็นอีกตัวเลือกดีๆ รับรองว่าช่วยน้องๆ ได้ตั้งแต่ปูพื้นฐาน ไปจนถึงความเข้าใจและเทคนิคขั้น Advance คว้าคะแนน SAT ดีๆ มาครองได้แน่นอน!

ทำความรู้จักกับ Top University in the UK ในเครือ Russell Group 10 ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่!

Date : Nov 24, 2022

You May Like