BLOG

  Home Blog Highlight ไขข้อสงสัย IELTS UKVI คือ? ต่างจากIELTSปกติอย่างไร

ไขข้อสงสัย IELTS UKVI คือ? ต่างจากIELTSปกติอย่างไร

ไขข้อสงสัย IELTS UKVI คือ?

IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในหลายๆ ประเทศ สำหรับน้องคนใดที่มีแพลนจะไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือสอบเข้าคณะอินเตอร์ในประเทศไทย เช่น แพทยศาสตร์ มหิดล x St.george University, แพทยศาสตร์ มศว. X Nottingham และเภสัชศาสตร์ มศว. จำเป็นต้องสอบ IELTS เพื่อนำเอกสารไปประกอบการยื่นคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการสอบ IELTS Academic แต่บางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้สอบ IELTS UKVI ดังนั้น บทความนี้จะพาไปล้วงลึกทุกคำตอบว่า IELTS UKVI คืออะไร ย่อมาจากอะไร และใครบ้างที่ต้องสอบ IELTS UKVI มาทำความเข้าใจทุกประเด็นที่สงสัยกันเลย

รู้จักกับ IELTS UKVI คืออะไร

รู้จักกับ IELTS UKVI คืออะไร 

UK Visa and Immigration หรือ IELTS UKVI คือการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่มีจุดประสงค์เพื่อการยื่นวีซ่าในการเข้าศึกษาต่อ และตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร บางครั้งอาจเรียกว่า SELT (Secure English Language Test) ซึ่งรูปแบบการสอบก็เหมือนการสอบ IELTS ปกติที่มีครบทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ใครบ้างที่ต้องใช้ IELTS UKVI และต้องใช้ระดับใด

ใครบ้างที่ต้องใช้ IELTS UKVI และต้องใช้ระดับใด

IELTS for UKVI Academic and General Training เป็นรูปแบบการสอบที่ได้รับการอนุมัติจาก UK Home Office สำหรับการยื่นขอวีซ่า ดังนั้น ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร โดยใช้วีซ่าประเภท Tier 4 Visa จะต้องใช้ IELTS UKVI ประเภท Academic อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบันด้วย ทั้งนี้ สำหรับคนที่ต้องการไปทำงาน หรือย้ายไปใช้ชีวิตที่อังกฤษก็สามารถสอบ IELTS UKVI ได้เช่นกัน ซึ่งจะมี UKVI General Training และ UKVI Life Skill อันประกอบด้วยระดับ A1 และ B1 นั่นเอง ส่วนระดับคะแนนที่ต้องการนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของวีซ่าและข้อกำหนดของสถาบันที่วางแผนจะเรียนหรือเข้าทำงาน

กลุ่มคนทำงาน

 • นักนวัตกร (innovator) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5
 • ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-up) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5
 • กลุ่มงานด้านวิชาการที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง (Skilled Worker) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.0
 • กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา (Minister of Religion) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5
 • นักกีฬา (Sportsperson) ต้องผ่าน IELTS Life Skills A1 และต้องได้คะแนน IELTS UKVI พาร์ทการพูดและพาร์ทการฟังไม่ต่ำกว่า 4.0
 • ตัวแทนผู้ดูแลธุรกิจระหว่างประเทศ (Representative of an Overseas Business) ต้องผ่าน IELTS Life Skills A1 และต้องได้คะแนน IELTS UKVI พาร์ทการพูดและพาร์ทการฟัง 4.0 ขึ้นไป
 • ครอบครัว (Family Route) ต้องผ่าน IELTS Life Skills A1 และต้องได้คะแนน IELTS UKVI พาร์ทการพูดและพาร์ทการฟัง 4.0 ขึ้นไป
 • ครอบครัว กรณีขยายเวลาวีซ่า (Family Route, extension) ต้องผ่าน IELTS Life Skills A2 และต้องได้คะแนน IELTS UKVI พาร์ทพูดและพาร์ทการฟัง 4.0 ขึ้นไป
 • การย้ายถิ่นฐาน (Settlement) ต้องผ่าน IELTS Life Skills B1 และต้องได้คะแนน IELTS UKVI พาร์ทการพูดและพาร์ทการฟัง 4.0 ขึ้นไป
 • เปลี่ยนสัญชาติ (Citizenship) ต้องผ่าน IELTS Life Skills B1 และต้องได้คะแนน IELTS UKVI พาร์ทการพูดและพาร์ทการฟัง 4.0 ขึ้นไป 

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา

 • นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ต้องได้คะแนนโดยรวมไม่ต่ำกว่า 5.5
 • นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องได้คะแนนโดยรวมไม่ต่ำกว่า 4.0

นอกจากนำคะแนนไปยื่นมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยที่รับคะแนน IELTS UKVI ได้ด้วย เช่น แพทยศาสตร์ มหิดล x St. George University, แพทยศาสตร์ มศว. X Nottingham และคณะเภสัชศาสตร์ มศว. 

ความต่างระหว่าง IELTS UKVI และ IELTS

ความเหมือนและความต่างระหว่าง IELTS UKVI และ IELTS ปกติ

การสอบ IELTS UKVI เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับการสอบ IELTS แบบปกติ ทั้ง IELTS Academic และ IELTS General Training ซึ่งหลายๆ คนอาจมีข้อสงสัยว่าแล้วมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร ไปดูกันว่าระหว่าง IELTS UKVI และ IELTS ปกตินั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

ความเหมือน

 • ข้อสอบ IELTS UKVI คือแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน เหมือนกัน นอกจากนี้ ทั้งรูปแบบข้อสอบ และลักษณะก็เหมือนกัน
 • ระบบการคิดคะแนน IELTS UKVI มีระบบการคิดคะแนนเหมือนกันแบบธรรมดาทุกอย่าง โดยมีเกณฑ์การคิด Overall Band Score 1 – 9 เป็นคะแนนจาก 4 พาร์ท ได้แก่ Listening, Reading, Writing และ Speaking
 • ระดับความยากง่าย และลักษณะเนื้อหาในการสอบระหว่าง IELTS UKVI และการสอบ IELTS แบบปกตินั้นเหมือนกันทั้งหมด 

ความต่าง

 • IELTS UKVI คือแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก UK Home Office for Work, Study and Migration Purposes
 • การสอบ IELTS UKVI หากยื่นคะแนนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และจำเป็นต้องลงเรียน Pre-sessional English Course สามารถใช้ IELTS UKVI ที่มีอยู่ยื่นสมัคร Pre-sessional English Course ได้เลย ไม่ต้องสอบใหม่

ศูนย์สมัครสอบ IELTS UKVI

ศูนย์สมัครสอบ IELTS UKVI

การสอบ IELTS UKVI ในสหราชอาณาจักรมีสนามสอบทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ London, Cardiff, Edinburgh, Belfast, Birmingham และ Manchester นอกจากนี้ยังมีสนามสอบในเมืองอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับเมืองไทยสามารถสมัครสอบ IELTS UKVI ได้ที่ British Council และที่ IDP ทั้งนี้ศูนย์สอบ IELTS UKVI ของ IDP จัดสอบเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น โดยสอบที่ตึก CP Tower สีลม ส่วน British Council จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบได้ผ่านเว็บไซต์ของ British Council

สรุป

ข้อสอบ IELTS UKVI คือ ข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุมัติจาก UK Home Office for work, study and migration purposes ซึ่งUKVI คือรูปแบบการสอบที่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษ โดยใช้วีซ่า Tier 4 อย่างไรก็ตาม ข้อสอบ IELTS UKVI ไม่ได้ต่างจากการสอบ IELTS ปกติ ไม่ว่าจะเป็นแนวข้อสอบ การคิดคะแนน หรือความยากง่าย ดังนั้น น้องๆ คนไหนที่อยากจะเตรียมสอบก็สามารถเตรียมตัวแบบเดียวกันกับการเตรียมสอบ IELTS ปกติได้เลย ทั้งนี้ ใครอยากจะเก็บเนื้อหา IELTS ให้ครบทุกส่วนแบบ All-in-One ก็ขอแนะนำคอร์ส IELTS All-in-One และ IELTS ตะลุยโจทย์ ที่รับรองว่าเรียนแล้วนำไปใช้สอบได้ทั้งแบบ Academic และ UKVI ไม่ว่าน้องๆ จะต้องสอบแบบไหนก็เอาอยู่แบบไม่ต้องกลัว!

TCAS64 Requirement มหาวิทยาลัยมหิดล รวมคณะท็อปภาคอินเตอร์ GSAT คืออะไร ข้อสอบใหม่ของเด็กจะเข้าอินเตอร์

Date : Dec 5, 2022

You May Like