BLOG

  Home Blog BMAT หมอจุฬาฯ อินเตอร์ (4 ปี) จบ ป.ตรี ทุกสาขา เรียนได้จริงหรือ เกณฑ์เข้าเรียนใช้อะไรบ้าง

หมอจุฬาฯ อินเตอร์ (4 ปี) จบ ป.ตรี ทุกสาขา เรียนได้จริงหรือ เกณฑ์เข้าเรียนใช้อะไรบ้าง

เจาะลึกหลักสูตรใหม่ แพทย์จุฬา-อินเตอร์

เมื่อกล่าวถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งไม่เคยหยุดพัฒนาหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาด เช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ หรือ “หมอจุฬาฯ” ที่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งผู้ที่จบจากคณะและสาขาอื่นๆ ก็ยังมีความสนใจศึกษาด้านนี้อยู่ไม่น้อย ทำให้คณะแพทยศาสตร์ เตรียมเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (The Chulalongkorn International Medical Program หรือ MEDi) ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะหรือสาขาใดก็ได้ ที่สนใจได้เลือกเรียนต่อในหลักสูตรนี้

ดังนั้น Interpass จึงนำบทความดีๆ จาก “ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอธิบายเรื่องของการเตรียมเปิดหลักสูตรแพทย์นานาชาติ ในปี 2564 ด้วยการชูคอนเซ็ปต์แพทย์ไทยคุณภาพระดับโลก ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และได้นำเสนอต่อแพทยสภาเพื่ออนุมัติแล้ว ผ่านทาง “ประชาติธุรกิจออนไลน์” มาฝากกันค่ะ

เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้คนที่อยากเป็นหมอ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงที่มาที่ไปของการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีว่า รูปแบบของหลักสูตรนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรแพทยศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่อยากเรียนแพทย์ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและมีศักยภาพได้มีโอกาสเข้าศึกษา ซึ่งในอีกด้านหนึ่ง ศ.นพ.สุทธิพงศ์ มองว่าช่วงอายุที่โตขึ้นของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีเป้าหมายและการตัดสินใจลือกเรียนที่มั่นคงมีความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์อย่างแท้จริง ซึ่งในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดรับผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพและความพร้อมในการต่อยอดความรู้ทางแพทยศาสตร์

ส่งเสริมความเป็นองค์กรระดับนานาชาติด้วยหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวถึงเป้าหมายในปัจจุบันของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งเติบโตและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ ในระดับเอเชียไปจนถึงในระดับโลก การเปิดหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนานาขาติจะเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตชาวต่างชาติที่สนใจมาร่วมหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ระดับนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังจะช่วยให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงวิชาการระดับนานาชาติอีกด้วย

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง

อีกหนึ่งจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติหลักสูตรแรกในไทยที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา 4 ปี และยังมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในยุคสมัยนี้ ที่สามารถค้นคว้าความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยคณาจารย์จะทำหน้าที่ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับนิสิต ซึ่งเรียกว่าเป็น หลักการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยนิสิตในหลักสูตรนี้จะได้มีประสบการณ์ทางคลินิกตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของการเรียน

ด้วยข้อได้เปรียบที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีศักยภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ จึงมองว่า การขยายฐานการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนมาที่โรงพยาบาลเครือข่ายแห่งนี้จะมีส่วนช่วยให้นิสิตแพทย์ได้ฝึกฝนทักษะการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปเหมือนที่พบในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติมากขึ้นด้วย และมีช่วงเวลาที่นิสิตจะได้มีโอกาสไปศึกษายังมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาอีกเป็นเวลา 2 – 6 เดือนในชั้นปีสุดท้าย

การเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติในปีการศึกษานี้นับว่าอีกหนึ่งก้าวของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพทางวิชาการในระดับโลก ขณะเดียวกัน การสร้างความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยังช่วยทำให้นิสิตได้รับประสบการณ์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างกว่าวิชาการในระดับประเทศ ซึ่งสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้บัณฑิตคณะแทยศาสตร์มีศักยภาพที่จะพร้อมรับใช้สังคมได้อย่างก้าวทันความเปลี่ยนเปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ใช้เกณฑ์รับสมัครอย่างไร

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มีเงื่อนไขและเกณฑ์การรับสมัคร โดยอ้างอิงจากทางเว็บไซต์ www.md.chula.ac.th ดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย (จบภายในเดือน มิ.ย.2021) คณะหรือสาขาใดก็ได้
 2. TOEFL iBT 85 หรือ IELTS 7.0+ (อายุคะแนนภายใน 2 ปี)
 3. คะแนนสอบ MCAT (อายุคะแนนภายใน 2 ปี)
 4. CV หรือ Portfolio
 5. Statement of Purpose (SoP)
 6. จดหมายรับรอง หรือ Two recommendation letters (ส่งตรงไปยังคณะฯ)
 7. ใบแสดงรายวิชาและผลการเรียน เป็นใบที่ออกจากทางมหาวิทยาลัย [Offcial bachelor’s degree certificate and transcript(s)]
 8. การสัมภาษณ์แบบหลายช่องทาง (Multiple mini interviews หรือ MMIs)

จำนวนการรับนิสิต/ปีการศึกษา : 40 คน/ปีการศึกษา

เรียนเมื่อไร : เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2021

เรียนที่ไหน เรียนอย่างไร : เรียน 2 แห่ง คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี โดยแบ่งเป็น 4 ปี 8 ภาคการศึกษา คือ

 • 3 ภาคการศึกษาแรก : pre-clerkship
 • 2 ภาคการศึกษา : clerkship
 • 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย : externship (externship ไปฝึกงานที่ต่างประเทศอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 4 ปีการศึกษา อยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านบาท ซึ่งทางคณะฯ มีทุนการศึกษาให้ และนิสิตฯ สามารถขอทุนได้เรียนจบแล้วได้อะไร ทำอะไรบ้าง : ได้วุฒิ “แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)” หรือ Doctor of Medicine degree (M.D.) และยังสามารถได้ Medical Licenses ประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นแพทย์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะความเป็นผู้นำ รวมทั้งอาจนำความรู้ที่มีอยู่เดิมมาประกอบเพื่อพัฒนาความเป็นแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น เช่น แพทย์นักวิจัย แพทย์นักบริหาร หรือแพทย์วิศวกร
========================================

สำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : https://www.md.chula.ac.th/ หรือน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ สอบถามข้อมูล วางแผนการเรียน ติดต่อพี่ๆ ทีมโค้ช InterPass เพื่อช่วยวางแผนการเรียนได้เลยค่ะ

สามารถเข้าดูรายละเอียดคอร์สเรียน IELTS ได้ที่ :
สามารถเข้าดูรายละเอียดคอร์สเรียน CU-TEP ได้ที่ : 
สามารถเข้าดูรายละเอียดคอร์สเรียน CU-TEP (Speaking) ได้ที่ : 

_________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈

สอบถามคอร์สเรียนInbox : m.me/interpassinstitute

Tel:089-9964256, 089-9923965

Line: @InterPass

เตรียมพอร์ตแพทย์รอบ 1 อย่างไรให้ปัง พร้อมตัวอย่าง Portfolio แพทย์ เทคนิคการทำข้อสอบ BMAT ยังไงให้ทันเวลา By ครูพี่กิ๊บ Oxford

Date : May 7, 2020

You May Like